Senátní volby 2020 – Zdeněk Střítecký

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Vysoce aktuální téma. Dle mého názoru jsme přímo zotročováni a ubíjeni přebujelou byrokracií. Nevěřím, že situaci za nás vyřeší státní úředníci, protože ti si díky byrokracii obhajují své pozice. S přebujelou byrokracií si budeme muset poradit my, které zatěžuje a dusí. Proto budu ze všech sil hájit a prosazovat zákon o právu národa na referendum  – přímou demokracii a dát lidu právo VETA v zásadních politických rozhodnutích. Co v současné pseudodemokracii (totálně zastupitelské demokracii) národ potřebuje je, aby se dosáhlo skutečné demokracie s nastolením odpovědnosti, kontrolovatelnosti a odvolatelnosti politiků lidem i mimo řádné volby, pokud k tomu bude mimořádný důvod. Vzhledem k nevymahatelnosti volebních slibů (na což dokonce existuje i judikát Nejvyššího správního soudu) politika nyní funguje tak, že jednou za 4 roky při volbách do poslanecké sněmovny vyhraje ten, kdo najme lepší marketingové poradce, vymyslí přesvědčivější sliby a investuje nejvíce prostředků do volební kampaně. Takže vyhrávají peníze a nikoli odpovědná politika.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Naprosto jednoznačný. Sám jsem držitelem zbrojního průkazu a držím max. povolené množství střeliva. Zastávám názor, že každý odpovědný vlastenec, otec dětí je dnes legálně ozbrojen a kvalifikovaně zvládá použití střelné zbraně. Odmítám odzbrojování řádně a legálně vyzbrojených občanů.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Zde si jako právník dovolím s Vámi polemizovat. Podle mého názoru je současná zákonná úprava dobrá, problém je však v široce pojaté nezávislosti a neodpovědnosti soudů za kvalitu rozsudků. Po poslední novele trestního zákona bylo doplněno že: nutná obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená … Dříve bylo poněkud vágně jen že: nesmí být nepřiměřená. Zákonodárce tedy dle tzv. teleologického výkladu zákona (dle záměru zákonodárce) akcentuje (zesiluje) důraz, že poměr mezi útokem a obranou může být nepřiměřený a vylučuje se jen opravdu velmi hrubý nepoměr mezi obranou a útokem. Jinak zpravidla se v řízení vyjadřuje soudní znalec a ten ví, že platí rovnice:

 1. intenzita útoku a obrany se rovná = rvačka
 2. intenzita útoku je vyšší než intenzita obrany = výprask oběti
 3. intenzita obrany je vyšší než intenzita útoku = účinná sebeobrana.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Mým volebním heslem je: “Dáme zemi zase do pořádku“

Přeji si, aby se národ opět sjednotil, abychom opět začali budovat náš suverénní stát. Přeji si ukončit nekonečné a demagogické odsuzování našich předků, protože zatím co my se mezi sebou „pereme“, cizáci se smějí a vesele nás kolonizují.

Celorepubliková témata:

 1. Obnovit přímou demokracii zákonem o referendu, kdy nejvyšší moc bude dána českému národu. Demokracie je jen jedna, a to „Demokracie přímá“. Tzv. „Zastupitelská demokracie“ se hodí jen pro řešení provozních záležitostí státu. Hlavní a konečné slovo při zásadních státních záležitostech musí mít k dispozici lid!
  Hlasem lidu v referendech – obnovit suverenitu země.
  Objektivní revize přínosů a nákladů spojených se členstvím v EU, předložením diskuze o členství v EU a následně referendum o setrvání či vystoupení z EU.
  Objektivní revize přínosů a nákladů spojených se členstvím v NATO, předložením diskuze o členství v NATO a následně referendum o setrvání či vystoupení z NATO.
 2. Obnovit a harmonizovat vztahy ve společnosti. Svobodné podnikání tam, kde je možné svobodné kupní rozhodování. Oblasti, kde svobodné rozhodování není, nebo je silně omezené, např. zdravotnictví, energie, pojišťovnictví, bankovnictví, apod. by mělo být v rukou národa, jako státní podniky.
 3. Obnovit – potravinovou soběstačnost ČR spojenou „ruku v ruce“ s obnovou venkova, jako „živitele“ národa.
 4. Ochrana práv a postavení pracujících a jejich rodin

Regionální témata:

Na regionální úrovni Vysočiny, kdy kandiduji za okres Žďár nad Sázavou je to především:

 1. Podpora projektů pro vytváření pracovních příležitostí v regionu – zlepšení zaměstnanosti na Vysočině
 2. Obnova funkce venkova jako živitele národa a s tím spojená obnova venkova jako místa pro šťastný a spokojený život
 3. Řešení nedostatku lékařů a zlepšení zdravotní péče na Vysočině
 4. Podpora programů pro lepší hospodaření s vodou.