MŮJ DŮM – MŮJ HRAD!

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.
Veřejnosti je dlouhodobě prezentován názor, že bránit se proti zloději, který přece přišel „jen“ krást, je značným právním rizikem a je tedy na místě se nijak nebránit.

V řadě zemí občané tento problém nemají, protože jejich právní řád obsahuje tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu, domu, nebo například podniku či skladu vniknou násilím či překonají technickou překážku. Občan se tak nemusí vystavovat riziku tím, že bude vyhodnocovat co je a není přiměřená obrana za situace, kdy může (a také nemusí) být ohrožen jeho život – taková úvaha v rámci zlomku vteřin je následně dlouhou dobu přezkoumávána orgány činnými v trestním řízení přístupem „po bitvě je každý generál“, tedy když jsou již na stole veškeré informace, nikoliv pouze pohled vyděšeného bránícího se majitele domu v nočních hodinách. Osoba, do jejíchž práv a svobod je zasaženo nenadálým útokem uvnitř jeho nemovitosti, zaslouží vyšší míru ochrany, než pachatelé těchto skutků.

Tento přístup není ostatně v naší civilizaci nic nového. Jeho kořeny lze nalézt již ve Starému zákonu, v knize Exodus: “Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krví.”

Proto my, níže podepsaní občané České republiky, žádáme prostřednictvím této Petice Poslaneckou sněmovnu, Senát Parlamentu ČR, jakož i prezidenta a vládu České republiky, aby projednali, podpořili a schválili novelu 40/2009 Sb., spočívající v doplnění §. 29 vhodnou formulací – například:

O nutnou obranu se jedná vždy, je-li tato vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do domu, bytu či jiného uzavřeného prostoru za použití násilí nebo pohrůžky násilí nebo tato osoba překonala neoprávněně překážku, jejímž účelem je zabránit neoprávněnému vniknutí do objektu, za situace, že chování takové osoby může vyvolat u obránce obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby“.

 

Text této petice a podpisové archy jsou k disposici na www.naoosp.cz

 

Podepsané archy zasílejte prosím na adresu:

Národní asociace obrany občanských svobod a práv z.s., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Děkujeme

Národní asociace obrany občanských svobod a práv z.s., IČ 06926487, Rybná 716/24,110 00 Praha1

Za petiční výbor:

RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc, Pod Višňovkou 269, 252 62 Statenice
Pavel Cink, Kurčatovova 321, 109 00 Praha 10
Otto Frinta, Okružní 231, Libice nad Cidlinou 289 07
Mgr.Dušan Fiedler, Nepelova 948/2, 190 00 Praha 9

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru

 

Příloha – Listina základních práv a svobod

Čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha – zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

§ 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

§ 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.