Členství

Národní asociace obrany občanských svobod a práv, z.s.
(dále jen NAOOSP či Spolek)

Každý člen NAOOSP se zavazuje svým členstvím k dodržování tohoto etického kodexu:

  1. soustavně usiluje o zvyšování prestiže NAOOSP, jejího image a respektu a v souladu s tím jedná ve své profesní činnosti i v soukromém životě;
  2. chová se v souladu se zákony České republiky tak, aby se nevystavil trestnímu stíhání, jež by ve výsledku vedlo k pravomocnému odsouzení pro trestný čin, čímž by byla diskreditována i činnost Spolku;
  3. chová se čestně, morálně a důstojně a svým postojem zvyšuje prestiž NAOOSP skrze své členství ve Spolku;
  4. je ve své činnosti zodpovědný a poskytuje pouze pravdivá doporučení a závěry všem, s nimiž přijde jako člen Spolku do styku, stejně postupuje i vůči spolupracujícím subjektům;
  5. je loajální k NAOOSP, dodržuje a ctí její vize, cíle a doporučení, je plně loajální nejen ke Spolku jako takovému, ale i ke všem subjektům, jež se rozhodnou NAOOSP podporovat;
  6. důsledně ve svých projevech a vystoupeních odlišuje, kdy jedná jako člen (zástupce) Spolku a kdy jako občan tak, aby nedošlo k protikladnému projevu a poškození zájmů NAOOSP;
  7. zachovává důvěrnost informací, pokud s takovými informacemi přijde do styku;
  8. propaguje NAOOSP jako spolek hájící svobody a práva občanů ČR;
  9. prosazuje tento etický kodex v jiných, podobně zaměřených spolcích;
  10. při používání loga Spolku, případně dalších symbolů, pro prezentaci svou i Spolku (včetně činností nesouvisejících přímo s prosazováním zájmů a cílů NAOOSP) v běžném životě volí vždy způsob, který zachová jejich důstojnost jako symbolu. V případě zániku členství přestane neprodleně logo i další symboly NAOOSP používat.