Senátní volby 2020 – Václav Beneš

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

ČR má dostatečně po stránce legislativně-právní zaručeny práva a svobodu pro občany. To ovšem neznamená, že se občan nesetká např. s „úřední“šikanou …

Zároveň v případě potřeby tj. při vzniku krizových nebo mimořádných událostech musí mít státní orgány zákonné možnosti – omezit občany na svých právech na dobu nezbytně nutnou.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

EU a hlavně její komise často vymýšlejí zbytečná nařízení a naši úředníci je ještě „vylepší“a občan nechápe …

O možnosti držení zbraní si má rozhodovat každý stát samostatně, omezovat členské státy EU v rozhodování o vnitřních záležitostech státu je zásadně špatně. EU nemůže omezovat a diktovat čl. státům co budou vyrábět, jaký bude rozsah vývoje nových výrobků, výzkumu a vzdělání.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Ochrana majetku před úmyslným vniknutím je dána zákonem, ale poznatky z praxe jsou děsivé, často je lupič nebo útočník ve výhodě před orgány činné v trestním řízení,šikovný advokát zpochybní procesní úkony a jsme u přiměřené a nepřiměřené obrany.

Občan, který bránil svůj majetek,ale často mají problém zasahující policisté (GIPS)před soudem,kde se posuzuje míra přiměřenosti …

Když bude soud „nakloněn“pachateli,tak je těžké obhájit si svoji ochranu majetku nebo zásah proti útočníkovi. Každý soud má různé přístupy …

V malé míře se již přístup soudů k této problematice mění ve prospěch majitele nemovitosti a zasahujících policistů.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?