Senátní volby 2020 – Tomáš Kocourek

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Bohužel se zapomnělo, že tady není občan pro stát, ale stát pro občana. Příklady šikanózních praktik státu a zvůle některých úředníků musí zmizet, nezbytná je i odpovědnost toho kterého úředníka za jeho rozhodnutí, tak jak to mají ostatní lidé ve svých zaměstnáních. Svobodu vnímám jako jednu z nejvyšších hodnot, které máme a o kteru jsme nyní plíživě připravováni.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Evropskou unii vnímám jako významnou a prospěšnou z hlediska ekonomiky celé Evropy a volného pohybu zboží a osob. Osobně se mi ale vůbec nelíbí snaha EU ovlivňovat každý aspekt našeho běžného života, domnívám se, že toto EU nenáleží. Co se týče snah komplikovat občanovi možnost legálního držení zdraně, jako držitel zbrojního průkazu nemůžu odpovědět jinak, než ze jsem striktně proti!

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Pokud kdokoliv nezákonně vnikne do bytu či domu násilím, musí být připraven nést následky tohoto svého nezákonného počínání. Hájení neslušných proti slušným je nutné změnit, s úpravou právního řádu o „castle doctrine“ souhlasím.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Dovolím si uvést část svého programu, týkající se bezpečnosti: V oblasti bezpečnosti budu prosazovat posílení pravomocí Policie ČR – policisté nesmí mít strach zasáhnout proti těm, kdo porušují zákony, právě naopak! Budu podporovat změny zákonů ve prospěch slušných lidí – občané, kteří dostávají od státu dávky, musí mít nejen práva, ale i povinnosti.