Senátní volby 2020 – Tomáš Fiala

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Nechci dopustit, aby bylo z naší svobody neustále po kouskách ukrajováno. Stát si nemůže usurpovat stále více vlivu na život občana. Stát má garantovat základní práva jednotlivce, svévolně je neomezovat. Zároveň má ale jednotlivce chránit před ostatními. Příliš složitá formulace legislativy jen nahrává posilování vlivu státu na život občanů. Jsem pro maximální zachování občanských práv a svobod a nesvazování občanů zbytečně složitě formulovanou legislativou.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Nepovažuji za nezbytné, aby byla Ústava ČR upravována ve smyslu vtělení práva držet zbraň. Myslím, že právo držet zbraň je dostatečně upravené naší v současnosti platnou legislativou. Nakolik je možné dosáhnout cílů, které vytyčil New Green Deal, nedokážu předvídat. Určitě bude znamenat zásah do ekonomiky. Jak velký? Nevím. Na druhou stranu je víc než jasné, že současná devastace planety je dlouhodobě neudržitelná. Na New Green Deal vnímám jako velmi pozitivní investice do vědy a výzkumu a tím pádem i do vzdělání. To je vždycky dobrá cesta. Souhlasím, že některá nařízení, opatření a doporučení EU, která se posléze stávají vymahatelnými, nemusí být pro každý členský stát přijatelná. Vyvstává nutnost i prostřednictvím našich europoslanců usilovat v unii o vyjasnění kompetencí mezi jednotlivými státy a celkem.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Souhlasím s tím, že obět nemůže a nesmí být v nevýhodě proti pachateli. Ten se často vědomě chová nezákonně, na čin se připravuje. Obět je v jasné nevýhodě. V případě porušení domovní svobody a ohrožení života a majetku občana jsem přesvědčen, že by zákon měl být výrazněji na straně napadeného občana.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Přeji vám hodně sil, trpělivosti a odhodlání do vašeho dalšího konání