Senátní volby 2020 – Tomáš Anderle

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Pro SPD, pro mne, jako kandidáta do Senátu Parlamentu ČR, je Listina základních práv a svobod jednoznačnou prioritou, kterou by se měly všechny instituce, strany, hnutí a občané řídit. Jsme hnutí prosazující svobodu a přímou demokracii, tedy svobodu v širokém slova smyslu a přímou demokracii pro všechny občany České republiky, tedy i ve formě referenda, včetně referenda o vystoupení ČR z EU. Jsme svědky, kdy facebook hrozí zrušením stránek hnutí Svoboda a přímá demokracie i jeho předsedy Tomia Okamury a místopředsedy Radima Fialy. Facebook poukazuje na smyšlené porušování pravidel užívání. Jsem pevně přesvědčen že příspěvky, které byly sdíleny, neporušily pravidla sociální sítě. Tento útok považuji i útokem na Ústavu a Listinu práv a základních svobod a narušení rovné volné a svobodné soutěže politických stran. Profily na sociální síti slouží jako prostředek ke komunikaci s voliči. Jsem dále přesvědčen, že pravidla sociální sítě nemohou mít přednost před zákony a ústavními právy.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Bruselský diktát se vměšuje do vnitřní problematiky jednotlivých zemí, nařizuje, zakazuje a udává totalitní směr, který postrádá efekty a zatěžuje ekonomiku členských zemí. Příkladem je výše uvedený zákaz olova ve střelách, který se brzy, s nadsázkou, rozšíří o zákaz olova například v autobateriích, rentgenových přístrojích a dalších. Obávám se, že se Evropa odchyluje právě od negativních práv a svobod, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a které mu poskytují možnost svobody volby.

V současné době se zvyšuje objem finančních prostředků, které si Evropská unie vynucuje na členských státech, čímž prohlubuje závislost mezi nimi navzájem a unijním centrem. Devastuje ekonomické prostředí, zejména menších zemí s menším průmyslovým charakterem. Jako příklad právě uvádím migrační fond a zejména „New Green Deal“, zelený fond, který je nesvobodným útokem na životní styl a ekonomickou úroveň Evropanů ve jménu ekologistické ideologie a v zájmu vybraných finančních a lobbyisticko-politických skupin.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Stát je povinen zajistit bezpečí všech občanů ČR. Jsem pevně přesvědčen, že pokud by vláda doslova nevyhazovala finanční prostředky na zbytečné hlouposti, jako je inkluze ve vzdělávání, zvyšující se byrokracii, financování neziskových organizací s politickým programem, nákup předražené armádní techniky, na podporu solárních baronů, tak zcela jistě zvýší počty policistů, navýší platy, poněvadž bezpečnost je prioritou nás všech.

SPD i já jako kandidát do Senátu, podporuji domobranu. Podporuji zákon, který postavení členů domobran de facto zlepšuje a zkvalitňuje i stav ohledně legálního držení zbraní v ČR. Podporuji právo občanů držet zbraň a plné právo občanů na sebeobranu. Podle mého názoru se jedná o základní lidské právo. Plně souhlasím s tím, že v současné době, bohužel, se oběť při své obraně stává větším pachatelem, než agresivní pachatel sám. A to je špatně.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Vážení přátelé, do senátních voleb jdu s mottem: „Zdravé školství bez inkluze“. Jako odborník na oblast školství jsem jednoznačně pro budoucnost našich dětí. „Čemukoliv vyučuješ, hleď, aby jasná pravda byla“. J.A. Komenský.

  • Moje základní témata:
  • Zrušení inkluzivního modelu vzdělávání, ideologizace a ukončení reforem.
  • Zamezení zneužívání dávek nepřizpůsobivým jedincům.
  • Intervence směřující na tradiční rodinu, pracující občany a podporu bydlení.
  • Podpora lidí, jež se ocitli v dluhových pastech.
  • Podpora jedinců s handicapem, seniorů a dětí ohrožených bídou.
  • Zamezení evropské integrace, diktátu EU a ukončení předávání moci do rukou EU.