Senátní volby 2020 – Radek Henner

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jako celoživotní konzervativec ctím dvě základní hodnoty – svobodu a s ní ruku v ruce jdoucí osobní odpovědnost každého za svoje činy, učiněné svobodně. Když se mě občas ptají, co bych si vybral mezi dvěma pojmy dobro – a svoboda, zvolil bych vždy svobodu, protože ta je nedělitelná, Neexistuje částečná svoboda jako není částečné těhotenství. Kdežto dobro si každý může představit, modelovat a jiným vnucovat podle sebe, dobro je proměnná, svoboda je konstanta.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jako odpůrce EU – hlasoval jsem už proti vstupu, maje dobře na paměti, jak zdánlivě dobře vyhlížející projekty (EHS, ES atd.) dokážou snadno hypertrofovat v úřední mašinu, likvidující osobní svobody a nutící jednotlivce po vzoru Orwella, RHVP a dalších takových do jednání, které neodpovídá jeho zájmům. Odmítám Lisabonskou smlouvu, odmítám princip nadřazenosti unijních směrnic nad naším právním systémem. Jediná cesta k národní svobodě je czexit.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Obdobný jako váš. Jedním z bodů mého volebního programu je ochrana soukromého vlastnictví, a to zahrnuje i tuto problematiku.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Děkuji za Váš zájem o můj názor na některé Vaše otázky. V podstatě se ptáte na to co SPD jako celek prosazuje a má ve svých aktuálních usneseních. Vše můžete najít na webových stránkách Hnutí SPD. Co se týká mé osoby. Asi víte, že jsem byl velitelem u červených baretů a mám statut válečného veterána, protože jsem velel v Bosně a Hercegovině. Dále jsem držitelem zbrojního průkazu. Z výše uvedených skutečností mohu říci, že v podstatě souhlasím s Vašimi názory.