Senátní volby 2020 – Petr Brábník

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Svoboda je jednou ze základních potřeb člověka. Její úbytek a tlak na její postupné oklešťování „salámovou metodou“, pod rouškou zvyšování bezpečnosti a zákonnosti, mě vedl k rozhodnutí kandidovat do Senátu ČR. Mám v úmyslu učinit vše pro to, aby byly přijímány jen zákony a normy nezbytné pro normální fungování státu. Aby to byly zákony a normy v zájmu ČR a jejích občanů, nikoli vynucené mocensky z jakékoli strany.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

ČR má jeden z nejpropracovanějších zákonů o držení zbraní. Jako aktivní střelec, člen Dobrovolných záloh AČR a držitel zbrojního průkazu, tak naprosto nesouhlasím s implementací zákonů a norem vynucovaných EU.

Jsem i proti zákazu používání olova ve střelách. Zákaz by neměl žádný významný pozitivně ekologický dopad. Docházelo by k výraznému opotřebování zbraní, nárůstu rizika závady a s ním spojené možnosti zranění střelce. Navíc by vedl ke zvýšení rizika odrazu střel a možné újmě na zdraví nebo majetku.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

U nutné obrany zastávám názor – Můj dům, můj hrad. Pozitivně vnímám aktivitu sdružení majitelů zbraní a některých senátorů ve snaze zanést do ústavy právo občana bránit život a majetek se zbraní. Přiměřenost obrany by v tomto případě měla být posuzována tak, že útočník či agresor přebírá svým útokem veškerou odpovědnost za možnou obranu.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Základní povinností politika je sloužit své zemi a jejím občanům. Mým cílem a přáním je vrátit nejen do politiky, ale hlavně do běžného života občana normální zdravý selský rozum, založený na zkušenostech z historie a zákonech přírody.  Senátní volby 2020 – Petr

Všem členům NAOOS přeji, aby se úbytek naší společné svobody navždy zastavil a byli jsme opět pány ve svém domě a svých osudů.