Senátní volby 2020 – Pavel Staněk

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Stát by měl chránit slabé a podporovat úspěšné. Tedy měl by se postarat o ty, kteří to potřebují a nekomplikovat život těm, kteří se o sebe svou činorodostí dokáží postarat.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Myslím, že bychom neměli chtít být „papežštější než papež“. Mnohdy svou zbytečnou inciativou nebo naopak nedostatečnou aktivitou dosahujeme přebírání evropské legislativy v absurdní podobě – a přitom zcela zbytečně, jak  o tom svědčí příklady jiných zemí Evropské unie, které tutéž legislativu přebírají s mnohem větší mírou přípravy a racionality.

Pokud jde o „New Green Deal“, soudím, že je třeba vzít rozum do hrsti a přestat otročit zeleným ideologiím. Ovšem pozor – to neznamená přestat se starat o životní prostředí a naši planetu. Myslím ale, že když každý z evropských států přijme několik konkrétních opatření v péči o svou krajinu, bude to znamenat mnohem víc, než tenhle „Nový zelený úděl“.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

„Castle doctrine“ je ukázkou legislativy pocházející ze Spojených států amerických, která reprezentuje právo hluboce zakořeněné v tamním prostředí – právo bránit svůj majetek, svůj život a životy členů své rodiny se zbraní v ruce. Je třeba samozřejmě poukázat na kulturní odlišnosti, které existují mezi USA a Evropou a které se dotýkají i otázek držení a užívání zbraní. Případná implikace „castle doctrine“ do českého právního prostředí by tyto odlišnosti pochopitelně měla brát v potaz, ovšem myslím, že když se cesta pro zavedení práva na sebeobranu proti nezákonnému útoku se zbraní v ruce našla v Německu, mohla by se najít i u nás. Nevidím jediný důvod pro to, aby zákony nahrávaly zločincům a současně omezovaly jejich oběti.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Mým cílem je být víc vyslancem svého regionu, tedy Hradecka, v Senátu a vůbec v Praze, kde můžu být něco platný při prosazování věcí, které jsou pro lidi u nás doma důležité. Bez ohledu na to, s čím za mnou kdo přijde, jsem připraven vyslechnout každého z Hradecka a být mu s řešením jeho problému nápomocen radou nebo i konkrétní pomocí.

Hradecku bych chtěl pomáhat řešit jeho problémy, které leží na úrovni měst, obcí i kraje. Ať už se bude jednat o témata související s lepším dopravním napojením, zvýšením dostupnost bydlení nebo péčí o životní prostředí.