Senátní volby 2020 – Miroslav Antl

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Souhlasím s Vámi, že je nutno bojovat za práva a svobody občanů, zejména za ta, jež jsou zaručena naší ústavou, resp. Listinou základních práv a svobod. Vězte, že „můj“ senátní Ústavně-právní výbor vždy pečlivě zkoumá, zda novely zákonů či dokonce zákony nové nejsou na úkor těchto práv a prověřujeme tzv. testem ústavnosti, tj. zda zásahem nedojde k porušení práva, neb u řady práv výslovně vyžadováno, aby zásah byl stanoven zákonem, tedy je legální, zda sleduje legitimní cíl a zda je v „demokratické společnosti nezbytný“. V případě konfliktu se snažíme zasáhnout např. návrhem na zamítnutí takového legislativního pokusu. Zejména v době „nouzového stavu“ jsem se veřejně ostře ohradil proti legislativní zvůli vlády, která se snažila novelu ústavního zákona zastoupit pouhým svým usnesením. Ostatně ani dosud nebyla vláda schopna předložit novelu, jež by jí legálně a řádným způsobem umožnila rozhodovat mj. o právech a svobodách občanů. Na tuto skutečnost upozorňuji už měsíce, když je neúnosná situace, kdy stát řídí ministři na podkladě zákona o péči o zdraví lidu…

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Veřejně se vyjadřuji i k tomuto problému, především jsem jedním z předkladatelů novely Listiny základních práv a svobod v čl. 6 odst. 4, tj.  práv na obranu svého života a života jiného člověka i se zbraní. V Senátu jsem velice aktivně tento návrh prosazoval – mj. s myslivci, Ligou Libe aj. Členové senátního ÚPV na mou výzvu coby předsedy ÚPV podepsali tento návrh jako první… Moje názory jsou známé a část mé argumentace byla mj. zveřejněna v červencových vydáních Světa myslivosti a Časopisu Myslivost. Tato změna Ústavy ČR je do budoucna legislativně zcela zásadní, když od ní se pak mohou odvíjet další změny českého právního řádu. Ostatně není přece vyloučeno, že v budoucnu EU upraví svoji nadřazenost vůči právním řádům členských států a bude respektovat alespoň jeji ústavy. Samozřejmě se negativně stavím i k navrhovaným zákazům Evropské komise, která má aktuálně v plánu zakázat plošné užívání olověného střeliva do zbraní, když jsem přesvědčen, že EU už příliš zasahuje do právních řádů členských zemí – a tedy i občanů ČR, což může nakonec skončit i zákazem praků, luků a šípů… Jsem přesvědčen, že na Evropskou komisi musí „tlačit“ zejména sami europoslanci, kteří mají rozhodovací pravomoc. Bohužel, ti naši už jsou svým hlasováním spíše „bruselští“, když mnohdy hlasují i proti zájmům většiny českých občanů. Ostatně aktuálně EK a EU prokazuje mj. svou „akceneschopnost“ i v průběhu pandemie.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Já přednáším trestní právo takřka třicet let na různých (veřejných) univerzitách a zabývám se i nutnou obranou, a to na podkladě kazuistiky ze svých případů státního zástupce ve Východočeském kraji. Některé z nich popisuji i ve své knize „Gaunery nemám rád“ (kniha a nově i audiokniha je k dispozici na mých webových stránkách www.miroslavantl.cz a www.zaobcany.cz). Je třeba objektivně říci, že soudní výklad inkriminovaného ustanovení o nutné obraně se postupně vyvíjí výrazně ve prospěch obránce. V současné době je v Senátu předložen senátní  návrh novely trestního zákoníku, v němž jsou navrhovány právě stěžejní změny ustanovení o nutné obraně právě ve smyslu tzv. „castle doctrine“. Především takové zásadní změně (po vzoru slovenské aj. trestněprávní úpravy) musí předcházet důkladná odborná diskuze vedená erudovanými experty z praxe i z teorie. Nadto si myslím, že musíme s tímto návrhem počkat, až bude schválena zcela zásadní novela Listiny základních práv a svobod, která právě na toto ustanovení jasně odkazuje. Souběžné přijetí této novely považuji v tuto chvíli za krajně netaktické, neb nový návrh v podstatě podrývá návrh novely ústavní, v níž argumentujeme právě tím, že se novelou LZPS podmínky nutné obrany a dalších okolností vylučujících protiprávnost nemění, avšak současně bychom se je snažili změnit. Je velmi nešťastné chtít naráz všechno, když zatím nemáme nic. Obávám se, že se nám to může vymstít…

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Souhlasím s Vaším úvodním odstavcem, že „…svoboda je nejvyšší hodnotou, kterou může stát i jednotlivec vyznávat na poli veřejného života…“ atd.. Vaši činnost považuji za prospěšnou a přínosnou, když je nutno stále častější zásahy do práv a svobod nekompromisně veřejně odsuzovat a bojovat s nimi, což Vaše Asociace po dva roky intenzivně dělá. Je výborné, že se i snažíte pozitivně ovlivnit volby tak, aby obměněný Senát při opětovném projednávání novely LZPS, týkající se obrany života se zbraní, mohl být schválen nutnou 3/5 většinou, protože bude hodně záležet na tom, koho lidé zvolí při nadcházejících senátních volbách. Bude nutno hlavně zvolit ty, kteří novelu podpoří, jinak zřejmě v Senátu neprojde.