Senátní volby 2020 – Martin Škorpík

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Vy chcete hájit negativní práva a svobody. Promiňte, ale asi nejsem seznámen s Vaší národní asociací, a nevím, co jsou negativní práva a svobody. Rovněž nechápu občasnou zvůli státu. Jako občané tohoto státu si musíme být vědomi, že jsme jeho součástí a že stát na nás bude nějakým způsobem působit a že nás bude limitovat. A jestli ty limity jsou v zájmu celé společnosti, potom je vše v pořádku. Ale jestli máte dojem, že občasná zvůle státu je nad limitem Vašeho smíření s nutným potlačení svobody jednotlivce, potom máte svobodnou vůli změnit ty, co rozhodují o limitách omezování.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Odkazujete se na různá nařízení EU, která z Vašeho pohledu jsou omezující. Stejně jako jsme my občané součástí našeho státu, který nás omezuje v celospolečenském zájmu, tak i náš stát se stal na základě referenda součásti unie. A ta nás bude rovněž omezovat a pokud je to v celoevropském zájmu, budiž. Pokud mám pocit, že tomu tak není, mám opět svobodu volit takové zástupce, kteří toto omezování uvedou na správnou míru, případně mám možnost vyvolat znovu nastolení referenda o naší přítomnosti v rámci unie. Tedy pokud budu mít dostatečnou politickou sílu. Jestli chcete znát můj názor na držení zbraní, tak je zcela proti držení.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Dovolte mi sdělit můj názor, že lpění na majetku, tak jak z Vaší otázky vyznívá a proto ho chcete podporovat, nejvíce potlačuje svobodu jednotlivce. A na ochranu před nenechavci zde máme represivní složky.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Mým politickým cílem je změna politického systému, kde hamižnost je hybnou silou na politický systém, kde bude rozvíjená každá osobnost v rámci a v zájmu celé společnosti a kde bude mít společenství lidí srovnatelné životní podmínky a tím i shodnou svobodu.