Senátní volby 2020 – Jiří Novotný

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Nejlepší svobodná volba pro naše občany, aby se mohli vyjádřit k zásadní věcem, je referendum. Jak je uvedeno v článku 6 Ústavy ČR : „Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.“ Je špatné, když několik zvolených lidí má rozhodovat o osudu spodních deseti miliónu obyvatel.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Co se týče zákazu – omezení práva občana na držení střelné zbraně. Každý občan, po splnění všech zákonných podmínek, má mít nárok na držení střelné zbraně. Ať již pro svou ochranu, ochranu rodiny (ochrana rodiny na prvním místě), pro výkon svého povolání, anebo jen pro sportovní účely. Nějaké omezování je ze strany EU nepřípustné. Jsme dospělí, svéprávní a podle toho se můžeme svobodně rozhodnout, zda střelnou zbraň chceme nebo nechceme vlastnit.

„Nový zelený úděl“ – není nad to, když se na orné půdě staví solární zařízení. Tuto půdu by měli využívat zemědělci, abychom byli, pokud možno soběstační, a nemuseli dovážet drahý odpad ze západu. V zelenině jsme jako ČR soběstační pouze ze 26 %. Co se týče ekonomiky – v tomto směru nejsem odborník, ale podle všeho to nefunguje tak jak má, byť na jedné straně máme lidi, kteří umírají hlady a na druhé straně tu máme miliardáře, kteří se snaží ovlivňovat chod celé planety Zemi.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Toto je přesně moje téma!

Více jak 20 let jsem působil v ozbrojených složkách a při výkonu svého povolání jsem samozřejmě nosil střelnou zbraň. Mám i státní závěrečnou zkoušku na Policejní akademii v Praze u doc. Františka Novotného, který byl předním odborníkem v trestním právu. V případě, že dojde k napadení mého domova, neváhal bych použít střelnou zbraň na svou ochranu nebo ochrany rodiny. V této stresové situaci máte jen pár vteřin na rozmyšlenou – buď on, nebo já. Útočník musí nést následky svého protiprávního jednání. Samozřejmě se budu snažit co nejvíce šetřit život pachatele. Proto máme v trestním zákoníku ustanovení §§ 28-33 tzv. okolnosti vylučující protiprávnost. Konkrétně § 29 – nutná obrana. Během pár vteřin musíte učinit rozhodnutí, zda použít nebo nepoužít střelnou zbraň, načež orgány činné v trestním řízení mají dlouhé týdny na to, aby celou věc vyhodnotili.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Vždy budu dodržovat program SPD, v žádném případě neuhnu, a v případě mého zvolení do Senátu bych se rád věnoval bezpečnosti a zemědělství. Rád podpořím jakýkoliv program (i z jiných stran), pokud bude výhodný pro lidi.