Senátní volby 2020 – Jiří Matoušek

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Domnívám se, že stát a to nejen Česká republika díky technologickému pokroku posledních dvou desetiletí dostal do ruky nástroje, které jsou schopny zasáhnout do přímých svobod každého jednotlivce naprosto neúměrným způsobem. S ohledem na to, že složitost kontroly zásahů státu do osobních svobod jednotlivců je značná, přimlouvám se za to, aby stát omezil své sledování obyvatelstva na nejnižší možnou úroveň. Na každém rohu máme kamery, jsou patrné snahy o odstranění hotovosti jako platidla, chytré mobilní telefony, auta vybavená gps, všude radary, různá kontrolní hlášení – zkrátka stát má neuvěřitelné možnosti a již jen malá pravděpodobnost zneužití těchto možností by měla být důvodem k zamyšlení se nad nutností zda tyto pravomoci státu skutečně náleží. Já se zkrátka odmítám vzdát svých svobod na oltář „tekutého nepřítele“, kterého si naše společnost nejen stvořila, ale i pěstuje.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Zákaz používání olova ve střelivu je z mého pohledu velmi nešťastný krok, který se přiznám mi nikdo nebyl schopen spolehlivě vysvětlit. Škodlivost olova v přírodě není, pokud je mi známo, nikterak změřena a nemohu si tedy celou věc vysvětlit jinak, než že se zřejmě jedná o lobby výrobce jiného typu střeliva. Zde je ovšem dle mého názoru nutno vzít v potaz, že olovo je svými mechanickými vlastnostmi dlouhodobě odzkoušenou složkou jak ve sportovním tak loveckém střelivu a jeho vlastnosti výrazně přispívají jak k samotné účinnosti střeliva tak v neposlední řadě k bezpečnosti.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

V případě užití zbraně, nebo již jen síly, k ochraně svého zdraví, majetku či života ve svém obydlí, zde bych se přimlouval za výraznou revizi právního prostředí v České republice. Obecně se domnívám, že ochrana zákon porušujících osob by v žádném případě neměla být v kolizi v právem hájícího se subjektu, který čelí možné újmě. Z mého pohledu je nezbytné, jak v této tak v mnoha dalších otázkách, dát jasné znamení, že každý čin, který vykonáváme může mít důsledek. To samozřejmě platí pro všechny strany.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Svoboda, je jeden z nosných bodů mého programu. Je až k neuvěření do jakého bodu se naše společnost dostala, co nám dnes přijde normální. Právě „obrana normálního světa“ byl jeden z důvodů mého vstupu do Trikolóry. Moc bych si přál, abychom si všichni vzpomněli na dobu před pár lety. Kdy se mohly věci nazývat pravými jmény, v televizi běžely programy jako Česká soda a podobně. Nyní prosím nechme stranou kvalitu těchto pořadů, ale už právě, že ta možnost je sledovat či nesledovat byla je správná.

Dále jsem velkým odpůrcem jakékoliv cenzury na sociálních sítích. Vždy jsem si myslel, že cenzura byla za Švejkova Rakouska, následně Protektorátu a nakonec za komunismu. Ale je to evidentně stále aktuální téma. Svoboda projevu buď je a nebo není. Není možné, aby si kdokoliv bral patent na označování tzv. „fake news“ či správné názorové linie apod. Je naprosto nepřípustné, abych soukromé firmy, jako například Facebook určovaly, co smíte či nesmíte říkat. Pokud takové jednání není v rozporu se zákonem je zkrátka legální a není možné je jakkoliv omezovat.  Je následně na každém z nás si informace, které dostáváme ověřit a udělat si z nich vlastní úsudek.

Chci a budu usilovat v politice vždy o to, abychom se mohli svobodně projevovat, svobodně říkat co si myslíme, aniž bychom za to byli nálepkování či snad stíháni.