Senátní volby 2020 – Jiří Burian

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Ochranu práv a svobod vidím hodnotově v jejím komplexu, nevidím důvod vymezovat ji v pozitivním nebo negativním smyslu. Jedno pojetí pak automaticky omezuje to druhé a to už by byl protimluv, i když pod záminkou svobodu chránit. Mám na občanské svobody, které nám musí zajistit základní legislativní norma – tedy Ústava, konzistentní názor po celý můj život a o tak důležité věci v lidském životě, jako jsou lidská práva a svoboda, se musí stále vést velký zápas. Tím protivníkem je po celou historii lidstva stát, ať už v jakékoliv formě.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

K omezování legální držby zbraní. Pro přesnost, jedná se o návrh, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., a je velmi stručný. Do čl. 6 odst. 4 se na konci vkládá nová věta, která zní: „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Senát tento návrh, jehož jsem spolupředkladatelem, schválil už 10.6.2020 a postoupil vládě, která rovněž podpořila a nyní čeká se na projednání ve Sněmovně. K podpoře naší domácí reakce na plánovanou evropskou regulaci, zákaz, mně vedla zejména historická unikátnost držení zbraní občany ČR a také naše zcela ojedinělá a fungující pravidla o držení zbraní /institut zbrojních průkazů/.  Nevidím sebemenší důvod pro jakékoliv omezování těchto občanských práv. Jsme jasně, i podle současné vlády, jednou z nejbezpečnějších zemí na světě a nemáme důvod regulovat dalšími zákazy tuto oblast, zejména proto, že za ní vidím historii a věřím, že i budoucnost řady společenských a sportovních aktivit, kterými se výrazně liší život v naší republice od ostatních evropských zemí.

K „New Green Dealu“ stručně. Pokud jsme přesvědčeni o fungování základních fyzikálních zákonů, což je i můj případ, pak je zjevné, že tato iniciativa nemůže fungovat. Problémem je, že než na to přijdou zastánci této slepé cesty vývoje v Evropě, resp. EU, bude nás to stát velké úsilí a hlavně velké prostředky, které bychom mohli rozhodně využít k udržení životní úrovně, kam řadím zejména sociální a zdravotní oblast.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Tuto problematiku se snaží řešit Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, senátní tisk č. 199. V prvním čtení projednal Senát 22.7.2020 a přikázal k projednání, garančním výborem je Ústavněprávní výbor, jehož jsem členem. Já osobně vítám zavedení tzv. castle doctrine, ale ďábel je skrytý v detailu a samotný návrh je obsahově i formálně zmatečný a už nyní vyvolal takřka nepřekonatelné rozpory legislativců specializujících se na trestní právo. Obávám se, že ani prodloužená lhůta pro projednávání ve výborech nepřinese shodu a bude nutné koncipovat návrh úplně nově.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Věřím, moje odpovědi na Vaše otázky, byť stručné, členům a příznivcům Asociace mně představili co do mého smýšlení a názorů vcelku jasně. Rád bych v práci senátora pokračoval, od rozdělané práce se neodchází, ale rozhodnou senátní volby a hlavně voliči. Děkuji za pozornost!