Senátní volby 2020 – Jaroslav Veselý

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Je pochopitelné, že člověk by měl mít vždy možnost volby. Zvláště v procesu vlastního rozhodování. Přesto si myslím, že je nutné dodržovat přijatá zákonná ustanovení a tím se nevymezovat proti pravidlům. Ve své praxi jsem se doposud nesetkal se zvůlí státu, která by vymezovala ponížení práv jednotlivce. Jsem zastáncem vyrovnaného stavu a tedy dodržování pravidel na obě strany.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Otázce různých regulací pro občana ČR bylo řečeno mnohé. Příliš mnoho regulací má negativní vliv na spokojený život. Naznačovaná otázka rušení či zákaz olova  ve střelách a tím i komplikaci dle směrnice EP držení zbraně. Používání olova ve střelách je dlouhodobá záležitost a zatím nebyl připraven jiný materiál, který by olovo nahrazoval. Nejedná se jen o střely, ale i zátěže pro rybáře atd. Otázce je potřebné věnovat mnoho pozornosti, ale nelze ji řešit jednostranným rozhodnutím.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Problematika ochrany majetku a zdraví občana je v ČR stále nedořešená. Pravdu máte, že člověk nacházející se ve „svém“ vlastním zařízení musí neustále řešit otázku přiměřeného přístupu k ochraně vlastní osoby nebo majetku. Tady lze otázku více rozpracovat tak, aby napadený měl více právního krytí.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?