Senátní volby 2020 – Ivo Bárek

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Svobodu jednotlivce je třeba chránit. Je ovšem nutné brát zřetel nad tím, že svoboda spočívá v možnosti konat vše, co neškodí nikomu jinému (viz. Deklarace práv člověka a občana, čl. č).

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jsem proti zákazu olova ve střelách. Jsem také jedním z předkladatelů změny ústavního zákona pro možnost chránit život svůj i jiných i se zbraní jako jistou „vozovou hradbou“ před směrnicí EU. Zelená dohoda může vést k novým technologiím a rozvoji vědy a průmyslu. Musí být ovšem zaváděna postupně, promyšleně a po dohodě a řádném projednání se všemi členskými státy EU tak, aby neohrozila konkurenceschopnost národních států.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Domnívám se, že dnes je jíž tato problematika řešena a tato přiměřená možnost v legislativě řešena.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?