Senátní volby 2020 – Antonín Seďa

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Česká repubika je demokratická země, respektující práva a povinnosti občanů dané Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Jako demokrat respektuji a ctím osobní svobody občanů. Je tak důležité vědět, že osobní svoboda jednotlivce začíná a končí tam, kde začíná a končí svoboda jiného. Jsem proti omezování osobních svobod občanů a zvyšování pravomocí státních institucí. Zároveň kladu důraz na Ústavní soud ČR, který jediný musí hodnotit porušování práv občanů.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

ČR je členem Evropské unie a proto má svoji spoluodpovědnost za to, co Evropská unie navrhuje. Druhým problémem je nedořešení vlastní budoucnosti EU, zda bude postupná federalizace či naopak cesta zpět k národním státům. Tolik obecně k dnešní situaci. A nyní konkrétně. Olovo je jedovatým prvkem a osobně si nemyslím, že omezuje právo občana na legální držení zbraní. Otázkou ovšem je, jakým způsobem se nahradí olovo v munici a zda taková náhrada v současnosti existuje. Naše země má zákonnou úpravu určující podmínky držení zbraně i jejího použití. Takže opravdu nevidím důvod, proč přijímat další evropskou legislativu. Nehledě na skutečnost, že teroristické útoky či kriminální činnost je v drtivé většině prováděna nelegálními zbraněmi, tedy těmi, které nejsou státem evidovány.

Otázka ochrany životního prostředí je v dnešní době klimatických změn nejen aktuální, ale i potřebná. Existují možnosti zvýšit ochranu či snížit znečištění země na národní úrovni. Na straně druhé existují problémy, která z pohledu ochrany životního prostředí mohu být řešeny pouze na úrovni mezinárodní. Pokud by New Green Deal byl řešením mezinárodním, pak bych s ním problém neměl. Nicméně právě New Green Deal navrhuje řešení, které se dotýká národního řešení a s tím mám problém. Česká republika by sama měla rozhodovat, jakou cestou ke zlepšení životního prostředí půjde a proto by si z New Green Deal měla naše země vzít pouze to, co neohrozí budoucnost naší země. Důležitá je i udržitelnost rozvoje naší země, potravinová a energetická bezpečnost, kvalita a dostupnost veřejných služeb či zajištění obrany a bezpečnosti České republiky.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Rozumím otázce a vím, že v anglosaských zemí je poněkud jiná úprava trestního zákona. Já osobně nejsem proti tomuto postupu změny legislativy ve prospěch toho, který je napaden. Nicméně je vždy třeba posoudit orgány činnými v trestním řízní a nezávislými soudy, jak bylo v konkrétním případě posuzováno. Uvedu příklad možného zneužití změny zákona. Manžel zastřelí manželku a bude tvrdit, že si myslel , že je to zloděj, který nelegálně vnikl do jeho nemovitosti a majitel se cítil být bezprostředně ohrožen. Ještě bych uvedl, že zlepšení přístupu občanů ke zbraním a střelivu ještě neznamená zvýšení bezpečnosti. Příkladem mohou být USA či některé státy Latinské Ameriky. Důležitá je také ochrana rodinných příslušníků, zejména dětí, před špatně uloženými zbraněmi doma či v automobilu. Osobně si dovedu představit zpřísnění trestů pro pachatele, kteří nezákonně vniknou do domova jiného občana. Závěrem chci dodat, že si jako občané platíme ze svých daní orgány činné v trestním řízení k ochraně a k zajištění bezpečnosti. A Tato veřejná služba by měla být zachována i do budoucnosti.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Mým dlouhodobým cílem je zajištění rovnosti občanů před zákony České republiky. K tomu musí sloužit nejen prevence, ale i represe. Obecně by mělo platit: Padni komu padni. A všichni víme, že tato pravda stále v naší zemi neplatí. Proto je důležité, aby v legislativní činnosti byli lidé zkušení, odborně, životně i politicky. Tohle mohu nabídnout ve své osobě. Mým krédem je vždy postupovat Srdcem  a rozumem tak, aby se našim dětem a vnoučatům žilo v naší zemi lépe. A jako dlouholetý člen Výboru pro obranu a bezpečnost a člen Komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství vím, jak je zajištění bezpečnosti důležité pro rozvoj České republiky a pro její stabilitu. Roky spolupracuji s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a jsem rád, že moji kandidaturu podporuje i prezident této asociace Jiří Hynek. Obranou a bezpečností se zabývám celý můj profesní politický život. A za svoji práci jsem obdržel Cenu Bezpečnostní rady státu v hlavní kategorii za rok 2019. To je jistě záruka toho, že zajištění bezpečnosti, demokracie a svobod občanů beru velmi vážně.