Senátní volby 2020 – Andrea Wlochová

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Dle mého názoru má člověk především povinnosti a zodpovědnost, má svá práva a svobodu. Obojí by mělo být dodržováno. Bohužel v současné době se stále více setkáváme s omezením svobody slova, zejména však k relativizování hodnot a morálky.

Stát nemá zasahovat do každého aspektu života svých občanů, nemá neustále regulovat, nařizovat a omezovat. Různé kvóty jsou zcela v rozporu s volnou soutěží. Dochází tím k potlačení iniciativy jednotlivce a ochuzování společnosti, neboť bohatství spočívá v lidech, jejich aktivitě, práci. Jako velmi negativní jev vidím rovněž pěstování v lidech přesvědčení, že mají na vše „nárok“.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jsem přesvědčena, že EU měla zůstat seskupením na úrovní hospodářské spolupráce. Vměšování se do legislativy jednotlivých států a snaha integrovat nesourodé evropské země považuji od počátku za negativní.

Každý člověk by měl být přirozeně vychováván k ohleduplnosti k životnímu prostředí. Stejně tak společnost má investovat do technologií šetrných k přírodě a životu. Chtěla bych zdůraznit slovo přirozeně. New Green Deal a další přehnané green doktríny zbytečně omezují běžné občany, snižují jejich životní úroveň a kvalitu života. I když připustíme, že negativní klimatické změny jsou způsobeny člověkem, ekologická stopa běžného občana je malá, zato dopad green nařízení a omezení je všudypřítomný. Stejně tak lze říci, že ekologická stopa Evropy je minimální ve srovnání například s Asií. Pokud by tedy EU chtěla něco pro životní prostření opravdu udělat, měla by „plakat na jiném hrobě“, než omezovat a nechat platit vlastní občany.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Souhlasím s přístupem, že člověk by měl mít možnost bez obav se bránit lidem, kteří vniknou násilím do bytu/domu., tedy tzv. „castle doctrine“.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Je velmi potěšitelné, že se tvoří asociace či spolky, které si uvědomují, že je třeba postavit se abnormálním jevům ve společnosti a bojovat za tradiční hodnoty a svobodu v pravém smyslu slova.