Senátní volby 2018 – Vladislav Kopal

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Nelze popřít, že existuje právo a „právo“, tedy uplatnění právních norem pro privilegované a pro neprivilegované. Jsem přesvědčen, že já ( či mně podobní) udělat to, co pánové Janoušek, Rath či paní Nečasová, máme již na sobě slušivé erární tepláky a bručíme. Na šikanozní postupy soudů a státu nejvíc doplácejí lidé, kteří se nepohybují v privilegované vrstvě. Bohužel musím konstatovat, že to, co je v této republice dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi, aneb když dva dělají totéž, mělo by to být vždy totéž. V právu, svobodách i trestech. A to rozhodně není.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

Jak jsem se zmínil ve své odpovědi i jinde, jsem přesvědčen, že by směrnice, které jsou v rozporu s českou legislativou a českým právním vědomím ,  se neměly vkrádat do našeho právního prostoru. Co je a bude na našem výsostném území, musí být vždy v souladu s vůlí obyvatel a ne direktivně uplatňováno z EU. Mám na mysli tu EU, která neumí ochránit své vnější hranice a roky už o tom jen planě řeční. Další termín 2019. Skandální. Vtělení práva držet zbraň ( jako je to v USA) přímo do ústavy bych zřejmě nepreferoval, spíše je potřeba se postavit všem tendencím toto právo omezovat.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Na tuto otázku mám jasnou odpověď. Tzv. přiměřenost obrany se zneužívá PROTI těm, kteří brání svůj majetek, své zdraví či život. Útočník si zvolí místo, čas a způsob svého činu a na jeho straně je i silný faktor překvapení. Oběť nemá čas si vše „rozvažovat“ a volit tak šetrný přístup, aby se panu pachateli náhodou něco nestalo. Otřesné a šokující, pro mě nepřijatelné. Pachatel, který porušuje zákon, ohrožuje občana , pak  žádá ochranu od zákona, tedy téhož institutu, který se on rozhodl svévolně porušit a kterým opovrhuje. Trochu crazy, nemyslíte?

Na okraj. Mně již  ukradli auto, vykradli auto i chalupu, ukradli tašku s penězi a nic. Odloženo. Bezpečnostní struktury státu jsou liknavé a neefektivní a občan může jen oplakat svůj majetek, na který léta vydělával. Plně podporuji právo občana bránit svůj prostor, svůj majetek a své zdraví. Kdo se svévolně odhodlá porušit zákon, musí počítat s tím, že zákon nebude chránit je zločiny.

Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Dnes a denně jsme obelháváni médii. Jsou nám tlučeny do hlav názory nevychovaných redaktorů, které jsou – v tom lepším případě – jen nepřesné. Rozhovory v médiích jsou vedeny neobjektivně, tendenčně, politicky nesympatický účastník je redaktorem uštěkáván.  Skákání do řeči, překrucování řečeného a všudypřítomná mediální lež.  Proto jsem rád, že se vyskytují i taková sdružení či asociace, která se nebojí do této mediální žumpy vstoupit a prezentovat i názory „nepopulární“ menšinové.