Senátní volby 2018 – Raduan Nwelati

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Sám osobně vnímám, jak je v posledních letech s naší svobody nenápadně ukrajováno. Děje se tak pozvolna, takže občané ani nemají možnost zaregistrovat, že je stát zase o něco více omezil ve svobodném rozhodování. Nelíbí se mi také, že většina omezení a změn v legislativě jsou prezentovány jako ochrana občanů před možným zlem. Jsem tedy proti tomu, aby do občanských svobod, povinností a práv stát zasahoval nějakým nepřiměřeným způsobem. Do svého programu pro práci v senátu jsem proto na jedno z prvních míst zařadil zjednodušení legislativy.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Lidé se ozbrojovali odpradávna, aby chránili svoji osobu, blízké, soukromý i veřejný majetek. Pokud je člověk ozbrojen legálně, zbraň přechovává a používá v souladu s platnými zákony, má náležitá oprávnění a znalosti, pak nevidím důvod pro jakékoliv legislativní omezení a budu zastáncem zrušení takovýchto omezení. Zapracování práva držet zbraň do ústavy ČR silně podporuji.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Stejně tak se zcela ztotožňuji s návrhem Vaší asociace nedotknutelnost soukromého vlastnictví, která by v demokratické a svobodné společnosti měla být prvořadá.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Rád bych sdělil to, že jsem nesmírně vděčný za každou iniciativu, která upozorní na negativní změny ve společnosti a na nestandartní přístup státu vůči svým občanům. Děkuji za Vaše úsilí bojovat za práva občanů a za svobodu naší společnosti, přeji Vám mnoho zdaru a věřím v případnou budoucí spolupráci.