Senátní volby 2018 – Miroslav Vokáč

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Souhlasím s Vámi, že svoboda je nejvyšší hodnotou jak pro jednotlivce, tak i pro stát. Míra a šíře těchto svobod prošla rozsáhlým historickým vývojem až do současného stavu, kdy je velmi obtížné přesně identifikovat jejich vzájemné hranice. Svoboda státu se vždy odvíjí od svobod jejich občanů. Stát, který chrání svoji suverenitu by měl rovněž podporovat a upevňovat suverenitu svých občanů. Svoboda a její míra vychází z národních tradic, etnické příslušnosti, náboženské orientace, morálních hodnot a dalších aspektů. Rámec se pak v praxi vymezuje rozsahem deklarovaných svobod a zejména práv a povinností v právních předpisech, zvycích a zejména v praxi. To postupně vytváří tlak na omezování tzv. negativních práv a to nejen jednotlivců, ale i států s ohledem na mezinárodní integraci. Z tohoto pohledu je důležité na tento vývoj pokazovat a diskutovat o něm. Tato problematika je sama o sobě velmi rozsáhlá a komplikovaná a určitě si zaslouží pozornost i ze strany ústavních orgánů.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Přijatou směrnici „Evropského parlamentu a Rady EU“ k omezení práv občanů k držení zbraně nepovažuji za šťastnou, včetně argumentace, která směrnici odůvodňuje. Současná právní úprava České republiky je dostatečně kvalitní a funkční a nevyžaduje dalšího zpřísnění. Jsem pro zachování současného právního stavu. Na druhé straně nesdílím názor, že by právo na držení zbraně mělo být včleněno do ústavy ČR.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

K této Vaší otázce nemůže být jednoznačná odpověď. Dle mého názoru právní vědomí české společnosti velmi nízké, nedovedu si v praxi představit implementaci tzv. „castle doctrine“ do českého právního řádu a jeho posuzování orgány činnými v trestním řízení v praxi. Stávající stav, kdy je jednání jednotlivce a jeho případná trestní odpovědnost vůči pachateli hodnocena měřítkem „přiměřenosti“ není ideální, ale za daného právního stavu relativně objektivní. Tento institut pochází z anglo-amerického práva, které se v zásadě liší od kontinentálního práva zejména tím, že je založeno na jeho formálním pojetí nikoli na materiálním (české právo). Právě s ohledem na úroveň tuzemského právního vědomí pokládám zavedení tohoto institutu za nereálné. I státy, které tradičně aplikují jen tento právní systém mají velmi často problémy s jeho aplikací (např. JAR – viz případ Pistorius).

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Všechny Vaše otázky by vyžadovaly širokou argumentaci a diskusi a nelze je zahrnout do těchto krátkých odpovědí. Nicméně, činnost Vaší organizace pokládám za společensky přínosnou.