Senátní volby 2018 – Milan Mňuk

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jedním z největších pokušení pro lidskou bytost je touha po moci. I svěřená moc lidskou psychiku korumpuje a devastuje. Opakované selhávání politiků způsobuje, že stát vykazuje trvalou tendenci usurpovat si svobodný prostor svých občanů, ačkoliv vlastním posláním politického společenství je chránit svobodu jednotlivce včetně jeho práv, zejména majetkových. Stát má a musí mít monopol na legitimizaci použití síly a donucovací moci. Politická a donucovací moc musí být včetně autority právního pořádku podrobena omezení, kontrole a musí být vyvážena.V praktické politice vždy, když by měla být moc státu posílena, musí být zároveň posílena kontrola moci

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Nutná obrana a její použití je často diskutovanou oblastí našeho života. Každému z nás se může
kdykoliv stát, že bude nucen použít sebeobrany proti napadení útočníkem. V tu chvíli je dobré vědět, v
jakých mezích nám zákon dovoluje sebeobranu vést tak, aby nemohla být kvalifikována jako
nepřiměřená k útoku, proti kterému byla použita.

Pojem: Čin, jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný
trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně
nepřiměřená způsobu útoku.

Podstatou nutné obrany je odvrácení útoku. Ze slov „někdo odvrací“ vyplývá, že k činu v nutné obraně
je oprávněn kdokoliv.

  • Jedná se o útok člověka. Za útok člověka lze považovat i útok psa poštvaného člověkem. Útok nemusí mít vždy povahu trestného činu, např. i proti útoku duševně choré osoby je přípustná nutná obrana.
  • Útok směřuje proti životu a zdraví ale rovněž majetku.
  • Útok přímo hrozící je takový, který má bezprostředně nastat. Nutná obrana je přípustná i proti útoku již uskutečňovanému. Např. Nutná obrana majetku je přípustná v době, kdy se lupič násilím zmocnil věci a s touto kořistí odchází pryč. Rovněž toto odnášení kořisti je ještě útokem!

Přiměřenost obrany- nutná obrana může být intenzivnější než útok. Vybočení z nutné obrany

  • Obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
  • Obrana nebyla s útokem současná.

Od vybočení z nutné obrany je nutné odlišit tzv. „oplácení“. Oplácení spočívá v tom, že obránce nejprve
útočníka znehybní nebo jinak zamezí možnosti jeho obrany. Např. spoutáním a v době, kdy již z jeho
strany žádný útok nehrozí, se mu začne mstít, bije ho apod.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

V trestním zákoníku je uvedeno že obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu
útoku. A i když je zcela zjevně nepřiměřená tak je to polehčující okolnost umožňující soudu
uložit trest pod dolní hranicí trestní sazby. Bohužel soudy to vykládají jinak. Příkladem je ten
co postřelil ty dva bezdomovce v Brně, v jeho případě byla obrana možná trochu nepřiměřená
ale určitě ne zcela zjevně nepřiměřená, proto podle zákona měl být osvobozen, ale soud to
neuznal, snad to uzná odvolací soud nebo nejvyšší soud. Bohužel s rozhodovací praxí soudů
nemůžeme my občané nic udělat- tedy vlastně ano, nechat se jmenovat přísedícími u
okresních nebo krajských soudů, ale je dost malá pravděpodobnost že na člověka vyjde
zrovna takový případ nepřiměřené obrany. Soudní výklad přiměřenosti obrany se snad změní
až odejdou do důchodu soudci, kteří studovali za socialismu, ale vzhledem k tomu že soudci
chodí do důchodu v 70 letech tak to ještě bude trvat nějakých dvacet let a ani pak není jisté že
se něco změní, protože mladí soudci jsou zase často ovlivněni pseudohumanismem, tak nevím
jestli se u soudů dá čekat nějaké zlepšení.
Zákon sám o sobě je docela dobrý, není zase možné aby v zákoně nebylo že obrana nesmí být
zcela zjevně nepřiměřená, pokud by to tam nebylo, tak by např. členové bezpečnostní
agentury mohli zastřelit člověka, který krade v supermarketu. Proto nevidím reálně ani
možnost změny paragrafu o nutné obraně. U „Castle doctrine“ což je zvláštní případ nutné
obrany, by snad šance na změnu byla, například tak že by v trestním zákoníku bylo uvedeno
že ten, kdo se brání proti někomu kdo násilím vnikl do jeho domu či bytu, se nedopouští
trestného činu bez ohledu na následky. Za současné politické situace by snad šance byla. Četl
jsem nedávno rozhovor s různými poslanci, myslím že to bylo na parlamentních listech, na
toto téma a poslanci ODS, TOP O9 a VV a část poslanců ČSSD byla v zásadě pro rozšíření
možnosti sebeobrany, komunisté a část ČSSD byli proti. Pokud to skutečně odráží rozložení
názorů ve sněmovně tak by se to snad dalo prosadit, spoléhal bych se hlavně na VV, kvůli
jejich napojení na bezpečnostní agenturu ABL budou mít jistě kladný vztah ke zbraním. Ale
po volbách už to asi nepůjde, současná vládní koalice se chová tak, že příští volby dopadnou
zřejmě jako na Slovensku a VV navždy zmizí z politické scény. Proto pokud něco dělat tak je
čas právě teď. Lex by se měl obracet na jednotlivé poslance a nebo zorganizovat petici a
pokud se sežene dostatečný počet podpisů tak jí předložit parlamentu. Jsem právník a jsem
člen Lexu tak bych to mohl sepsat (návrh novely trestního zákoníku, případně i petici)

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?