Senátní volby 2018 – Milan Golas

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Váš cíl je i mým cílem. Svoboda patří mezi nejcennější hodnoty pro každého člověka s konzervativním viděním světa. Považuji se za „starou konzervu“ a konzervatismus nepovažuji za ideologii, ale životní postoj. Friedrich von Hayek řekl, že svoboda nemůže přetrvat, pokud ji každá nová generace znovu nenastolí a pokud nezdůrazní její hodnotu. Dnes, více než kdy jindy bychom měli mít tato slova na paměti, neboť ani téměř za třicet let po pádu komunismu není svoboda zaručena. Ba naopak. Zákazy, příkazy, povinnosti. Na každého z nás se nezadržitelně valí stále více ze všech stran. Armádě úředníků přibývají další a další divize, prapory, roty, čety….Zásahy státu za posledních šest let neúměrně narůstají a vlamují se do našich životů, práv a svobod. Toto stát dělat nemá a nesmí. Musíme tomu vzdorovat, tato práva udržet, chránit a posilovat. Je to i můj program a proto také kandiduji s tím, že jsem obhájcem normálního života.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Právní úprava v naší zemi je přísná a zcela dostatečná. Nejsem proto v žádném případě pro diktované omezování práv legálních držitelů zbraní. Právo bránit život a zdraví musí stát svým občanům garantovat. Směrnice je špatná, nesmyslná a směřuje proti zájmům našich občanů. Parlament ČR musí proto udržet v této věci svůj pevný postoj a směrnici odmítnout. Proti omezování práva občana na držení zbraně bych se proto aktivně zasazoval i v Senátu. Nemyslím si, že je nutné vkládat právo držet zbraň do Ústavy. Jsem toho názoru, že se změnami Ústavy je potřeba nakládat jako s šafránem.Pokud by ale příslušná novela ústavního zákona doputovala do Senátu, hlasoval bych pro. Jednalo by se o deklaratorní ustanovení na které by musel nutně navazovat příslušný kvalitní zákon.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Soukromí každého, stejně jako život a zdraví musí být absolutně nedotknutelné a jejich ochrana musí požívat největší ochrany neboť je základním předpokladem svobody občanů. Nikdo vás proto nemůže napadnout ani nelegálně vstoupit do vašeho domu, nebo jiné zajištěné nemovitosti. Pokud by se i tak rozhodl porušit zákon, tak musí počítat s následky takového jednání. Věřím, že zavedení principu Castle Doctrine by fungovalo jako významný odstrašující prvek, který by snížil počet majetkových trestných činů. Pojem zajištěné je právně velmi významný, neboť nelze dopustit jakékoli zneužití.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Přeji vaší Asociaci hodně sil a dosažení vytčených cílů. Vašim členům přeji totéž a navíc pevné zdraví. Přál bych si, aby nás – lidí kteří žijí normální životy a nepotřebují návod státu, ani různých podivných aktivistů, kteří z našich peněz chtějí řídit co si máme myslet, přibývalo. Říkejme nahlas co si myslíme, braňme naše svobody, nestyďme se za vlastenectví, pěstujme si naši kulturu a buďme hrdí na naše tradice. Naše hodnoty jsou dobré, proto je neměňme a chraňme si je jako oko v hlavě. Na to prosím myslete, až půjdete 5. a 6. října k volbám.