Senátní volby 2018 – Marta Semelová

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Stát by měl chránit práva a svobodu člověka, bohužel se stává, že politici, kteří by tak měli činit, dělají pravý opak. Nicméně stát je ten, kdo má mít monopol na zákonné použití síly a donucovacích prostředků. Nutné je ovšem dodržování právního pořádku, vyváženosti a vše musí být podrobeno kontrole, aby se zabránilo zneužívání této moci.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

(Sebe)obrana před napadení útočníkem je pochopitelným právem každého občana chránit život, zdraví a majetek. Podstatou této obrany je odvrácení útoku, na což má právo kdokoliv. Stávající podmínky v ČR pro držení zbraně bezúhonnému občanu považuji za dostačující a vyhovující. Případné změny by měly být záležitostí potřeb našeho státu a ne EU. Předcházet jim však musí podrobná diskuze.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Přiměřenost, ale i polehčující okolnosti při jasné nepřiměřenosti obrany, jsou dány legislativou. To je určitě v pořádku, problém však je, který soudce to jak posuzuje. Určitou roli snad mohou sehrávat přísedící u soudů, i když to není samospásné. Diskuzi o zavedení nového ustanovení „castle doctrine“ bych se nebránila, mohlo by jít o to, že by bylo stanoveno, že ten, kdo se brání, se nedopouští trestného činu bez ohledu na následky. Nicméně i zde je třeba prodiskutovat všechny možné dopady a zakotvit pojistky proti případnému zneužití.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělila?

Problémů, k nimž by se mohla a měla vaše asociace vyjádřit, je mnohem více. Jsem připravena o nich diskutovat a řešit je.