Senátní volby 2018 – Marek Obrtel

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Na tomto místě musím v prvé řadě uvést, že jsem člověk respektující práva a povinnosti jako dvě rovnocenné normy lidského bytí ve společnosti. Porušení této rovnováhy vede k anarchii nebo k totalitě a obojí je zhouba pro společnost. V současné době jsme svědky toho, jak se dá manipulovat s pojmy, jako je svoboda, demokracie či lidská práva. Nelze na tomto místě neuvést dva citáty „známých osobností“, od kterých se následně můžeme odrazit v odpovědi na položenou otázku.

Přibližně 420 let před Kristem řekl starořecký filozof Socrates: „Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie. Demokracie jim to umožní…“.

Jen pro doplnění pak ještě citát amerického prezidenta G. W. Bushe jr., nazývaného také „prezident-válečník“ ze dne 30. července 2001 pro Business Week: „Demokracie je problém, diktatura by byla setsakra snazší, o tom není sporu!“.

Dejme si nyní oba citáty do souvislosti, podívejme se, jak vypadá současná situace nejen v naší zemi, ale v celé západní Evropě nebo ve Spojených státech amerických a odpovězme na otázku!

Na jednu stranu jsme svědky toho, jak si mnozí pletou demokracii s anarchií anebo jak je pro někoho demokratické pouze to, co chce on sám, opačný názor je okamžitě označen za extremismus či jiný „ismus“ podle situace. Na druhou stranu si vládnoucí globální elity, tedy kriminální finanční oligarchie (KFO) globalistů uvědomuje, že se jí situace vymyká z rukou. Jednak proto, že věčné zištné úlitby – viz citát Socrata – již způsobily, že situace je nezvládnutelná – viz citát G. W. Bushe, a pak také proto, že existuje nemalá skupina těch, kteří již prohlédli praktiky KFO a aktivně se jim brání s cílem zabránit novodobému otroctví a likvidaci naší civilizace v neokoloniálním prostředí korporátního fašismu. Je tedy samozřejmě snahou co nejvíce uvěznit tuto skupinu do svěrací kazajky a nedovolit jí dělit se o své poznatky a názory s širší veřejností. Následují osvědčené Goebelsovské praktiky, jako je cenzura, omezení svobody slova, projevu, mediální manipulace, propaganda, kriminalizace pravdy, odzbrojení občanů, vykořenění rodin, států a národů, devastace morálky a mnoho dalších. Neboli popírání základních lidských práv a svobod, takových, na kterých skutečně záleží, i když jsme si vědomi nutnosti rovnováhy práv a povinností, jak jsem zmínil v úvodu. Naplňují se tedy v celém rozsahu slova Socrata z doby před 2450 roky.

Takovým praktikám je třeba razantně zamezit a to může udělat pouze uvědomělý, jednotný a statečný, vlastenecky založený občan, orientovaný na tradiční skutečné hodnoty evropské civilizace. Toto byl také jeden z hlavních důvodů vzniku Národní domobrany jako nezávislé, veřejně apolitické a nadstranické iniciativy občanů v ČR, hledající partnerství v ostatních zemích střední a východní Evropy anebo v podobných institucích Evropy západní

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí „Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU“, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Na podstatnou část tohoto problému jsem již odpověděl prostřednictvím první otázky. Zejména, co se týká důvodů, které vedou představitele EU (sluhy kriminální globalistické finanční oligarchie) ke snaze o odzbrojení občanů. Ozbrojený, poučený, sebevědomý občan s vlastním fundovaným názorem v politickém prostředí přímé demokracie je „černou můrou“ neokolonialistů, globalistů nebo chcete-li, korporátních fašistů. Tomu je třeba všemi způsoby zabránit.

Argumenty o zvýšení kolektivní bezpečnosti občanů, o zabránění páchání teroristických útoků legálně drženými zbraněmi jsou samozřejmě zcela liché a neopodstatněné…

Neexistuje jediný teroristický útok spáchaný legálně drženou zbraní. Naopak. Kdyby na místech provedených teroristických útoků v zahraničí byl ozbrojený člověk, vycvičený držitel zbrojního oprávnění s legálně drženou zbraní, nemusel by být dopad útoku tak drastický. Byla by velká pravděpodobnost toho, že útok by byl zastaven v jeho počátku.

Naše zbraňová legislativa je přísná a dostatečná. Mezi držiteli zbrojních oprávnění existuje velmi zdravé klima o jejich obrovské odpovědnosti za držení, nošení a použití zbraně.

Není jediný rozumný a podložený důvod na současném „status quo“ cokoliv měnit.

Národní domobrana a já jako kandidát do Senátu naopak v této věci usiluji o zavedení švýcarského modelu ozbrojených sil adaptovaného na české podmínky jako základu obnovené obranyschopnosti státu. V takovém modelu se pochopitelně s ozbrojeným občanem počítá.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Přibližně před 30 lety bych nad takovou zákonnou úpravou pravděpodobně delší dobu přemýšlel a zvažoval všechna její „pro“ a „proti“ hodně pečlivě. V dnešní době to mám velmi ulehčeno. V podstatě není nad čím přemýšlet. Změnilo se celospolečenské klima, narostl objem závažné trestné činnosti, její charakter, nefunguje dobře soudnictví, byl zrušen trest smrti jako hrozba pro pachatele nejzávažnější trestné činnosti a recidivisty, nyní stále intenzivněji hrozí následky masové ilegální imigrace i naší zemi. Poddimenzované stavy Policie ČR a jejich často velmi komplikovaná práce nedávají občanům naději, že jejich životy a zdraví budou adekvátně ochráněny. Je velmi naivní představa, že samotná žena v rodinném domě, matka několika dětí, bude muset při nečekané návštěvě násilníka nebo zloděje uplatnit nejdříve „adekvátní – přiměřený“ způsob sebeobrany, třeba pěstí nebo paličkou na maso či hlasitým voláním o pomoc, než použije svou legálně drženou zbraň na obranu života a zdraví svých dětí a sebe samé. Přičemž pachatel pak nezřídka u soudu vypoví, že vytloukl okno nebo vylomil zámek jen proto, že si spletl dveře a neměl klíče, bez úmyslu někomu ublížit.

Podporuji tedy uvedenou úpravu právního řádu podle vašeho návrhu.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Abychom si demokracii nepletli s anarchií. Abychom si vážili práv a svobod, které ještě máme a dokázali se jako občané postavit za jejich zachování. Abychom vždy a všechno, co se bezprostředně dotýká našeho života, posuzovali z hlediska přínosu pro příští generace, tedy pro naše děti a vnuky. Abychom používali zdravý selský rozum tam, kde se nás systém snaží manipulovat nesmysly. Jako národ máme velkou sílu, ale neumíme ji dát najevo. Tak ať se nám to lépe daří.