Senátní volby 2018 – Ladislav Jakl

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

V této věci jsou mé postoje shodné.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Podepsal jsem petici proti omezování práva na držení střelné zbraně. Ve stejném duchu budu postupovat i v Senátu. Právo na držení zbraně bych ale do ústavy nezačleňoval. Ústava nemá zacházet s právy výčtově, člověk nesmí být omezován plošně všude a naopak výjimky musejí být výčtové.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Nejsem si jist, zda k prosazování této zásady je nutná změna zákona. Spíše by v tomto smyslu měla být změněna justiční praxe. Změnu zákona ale nevylučuji.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Jsem rád, že se někdo k ochraně svobod umí organizovat a spolupracovat. Stejné zásady by měly být prosazovány i jiných oborech, třeba ohledně svobody uzavírat smlouvy. Toto právo je dnes zmrzačeno mnoha zákazy. Perme se za svobodu i tam, kde není zrovna dotčen náš konkrétní zájem