Senátní volby 2018 – Karel Schmeidler

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Můj názor se převážně kryje s názorem Vaší asociace. V historii i dnes se objevují pokusy o omezení svobod a demokracie pod rouškou nových  –ismů a nových ideologií. Některé tyto snahy jsou sofistikovaně maskovány. Je na nás a budoucích generacích, abychom se těmto tendencím ve vlastním zájmu ubránili. Bylo tomu tak v minulosti, děje se to dnes a zřejmě podobné to bude i v budoucnosti.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

Svobodní občané mají mít vždy možnost vlastnit zbraně. Proto se objevují tendence totalitních a k totalitě směřujících uskupení vlastnictví zbraní omezit či dokonce vlastnictví zbraní občany zamezit. Je naší povinností se tomu bránit.  Směrnici je možné napadnout, revokovat, vypovědět a je také otázkou, zda vůbec participovat v uskupeních, která omezují naše práva. Forma toho je věcí právníků. Do ústavy ČR je možné vtělit právo držet zbraň.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

I zde máme stejný názor. Ta otázka je však širší. Jde o všechna napadení, nejen při obraně nemovitostí. Cvičil jsem kdysi judo, karate a Krav Maga a vím, jak problematická je otázka přiměřené obrany, pokud jste napadeni. S obranou jsou dosud spojena mnohá rizika, útočník je často ve výhodě pokud se aktivně bráníte. Proto podporuji změny právního řádu směrem k posílení práv napadených a obětí a umožnění důraznější obrany.

Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Podporuji Vaše aktivity, pokračujte! Pokud se mi to podaří, můžeme postupovat společně a  jednotně.