Senátní volby 2018 – Josef Barta

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jedním z hlavních úkolů strany Občané České republiky, a tedy i mým, odstranění všech opatření, která omezují občana v jeho svobodách, rovnosti vůči ostatním občanům společnosti. Více v „Hodnotové ekonomice“  http://www.obcane.online/hodnotova-ekonomika

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

Právo na svou ochranu, tedy ochranu zdraví, života a majetku je základním právem občana. Z toho vyplývá i právo na držení zbraně a taktéž právo ji v případě potřeby použít. Současný požadavek na „přiměřenou obranu“ je naprosto scestný a nemůže být akceptován. Snaha EU vměšovat se do vnitřních práv jednotlivých zemí členských států je nepřípustná a politici, kteří toto vměšování a omezování našich občanů připouštějí by neměli na svých postech sedět.

Prosazování práva držení zbraně je třeba podpořit a v případě potřeby by toto právo mělo být zaručeno buď přímo „Ústavou“ nebo „Listinou základních práv a svobod“. Právo na držení zbraně a její použití pro svou ochranu je opět jedním z bodů programu OČR.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Plně souhlasím se zavedením podobné úpravy. Je však třeba zabránit politikům, aby nebyli „papežštější než papeš“ a nevytvořili opět nějaký paskvil. To je úkolem nejen mým v případě zvolení, ale i úkolem všech našich členů a příznivců, kteří to mohou ovlivnit.

Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Aby bylo možné dosáhnou potřebných legislativních změn a úprav škodících právních norem (jejich zrušení) je třeba, aby se občané spojili a svobodně si vybírali ve všech budoucích volbách lidi, kterým věří a kteří budou placeni (z daní daňových poplatníků) za přínosnou práci pro blaho a spokojenost občanů.

Souvisí to s nutností změny a uvolnění pracovního trhu (svobodný prodej práce), nastavení osobní odpovědnosti státních úředníků a to majetkové i trestní, zajištění rovnosti občanů a úplná změna daňového řádu. Zjednodušení, snížení daní a spravedlivé postavení všech našich občanů i občanů cizích, na našem území působících.

Více najdete v brožurce „hodnotová ekonomika“ http://www.obcane.online/hodnotova-ekonomika

Věřím tomu, že pokud tento materiál dostane do ruky každý normální člověk, najde tam řešení všech vztahů ve společnosti probíhajících, případně podle zásah hodnotové ekonomiky dovodí postup i cíl.

Vaše úsilí budeme podporovat, neboť je v zájmu každého našeho občana. Rád bych podotknul k problematice ochrany občanů, že jedním z nutných předpokladů snížení trestné násilné činnosti je nastavení tvrdých trestů ve věznicích, povinnost vězňů hradit veškeré náklady s vazbou spojené, odebrání všech práv „po dobu výkonu vazby“ (lidé, kteří nerespektují práva ostatních občanů se nemohou žádných práv dovolávat). Tresty musí být vykonávány v přísném a tvrdém režimu, bez TV, vycházek, kantýn na patrech vězňů, možností studií ve vazbě, kulturních pořadů atd. Prostě pouze pracovat v tvrdém režimu a nic víc.
Lidé, kteří se budou bát vězení, nebudou páchat trestnou činnost.

Odpadly by tak i obrovské náklady na zabezpečení škol a dalších zařízení, které jsou umísťovány z důvodů obav napadení.

Ještě jedna poznámka k ochraně občanů, která je taktéž zahrnuta do úkolů Občanů ČR. V rámci rovnosti občanů je prosazována samozřejmě i rovnost před zákonem bez rozdílů v barvě pleti, vyznání…., ale také bez ohledu na zdravotní stav.
Člověk – psychopat, který vraždí, znásilňuje, fyzicky či brutálně týrá ostatní občany nemůže mít právo na léčení za peníze těch, kterým ubližuje. Každý psychopat, pokud dostane „díl“ on nebo psychopat jiný si dobře uvědomí, co by ho čekalo v případě odsouzení za stejných podmínek jako odsouzení zdravých.
Asi by jste se divili o kolik méně by jsme měli psychicky labilních či postižených!!!