Senátní volby 2018 – Jaroslav Kubera

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Stát si uzurpuje stále více vlivu na život občana. Určuje stále masivněji, co smíme a co nesmíme, stát rozšiřuje i do oblastí, které jsou výhradně soukromou záležitostí každého z nás. Tento trend je ovšem prastarý, nezastavitelný a trvalý. Nicméně je nutné proti tomu bojovat, vymezovat se a já se pokouším bránit přijetí takových zákonů, které stát posilují.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Již při hlasování o Lisabonské smlouvě jsem poukazoval na to, že se zbavujeme části své svrchovanosti. Zbraňová směrnice je toho důkazem. Pokud jí ČR nepřijme, vystavíme se do budoucna pravděpodobně sankcím. Lze jen doufat, že nesmyslná nařízení, opatření a doporučení EU, která se posléze stávají vymahatelnými, zaniknou spolu se stále bobtnající a agresivnější bruselskou byrokracií. Pro vtělení práva na držení zbraně do ústavy nejsem. Ústava je obecný nejvyšší zákon charakterizující náš stát a garantující naše všechny práva.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Takový zákon podpořím.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Neklesejte na mysli, nepodléhejte dojmu, že občan je zaměstnancem státu. Skutečnost je obrácená. Občan je svrchovaný a stát je zřízen, aby tuto svrchovanost hájil, ne ničil.