Senátní volby 2018 – Jan Teplík

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Je-li pod tímto pojmem myšleno např.právo na svobodu jednotlivce ve státě a jeho autonomie vůči tomuto státu, tak musím bohužel konstatovat, že se spíše jedná o myšlenku nereálnou. Na jedné straně máme právo na svobodu, soukromí, osobní vlastnictví atd. a na druhé straně vyžadujeme bezpečnost, sociální zajištění, svobodu shromažďování atd. a bez omezování našich dalších práv a svobod to není možné. Chceme-li dostát našim právům, musí být zákonitě jiná práva porušena nebo omezena.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Podporuji právo občana na držení zbraně za dodržení všech zákonných podmínek. Logicky se dá předpokládat, že bude-li chtít někdo zbraň použít k záměrnému trestnému činu, tak jej žádná směrnice Evropského parlamentu nezastaví. Nedomnívám se, že je nutné včlenění práva držet zbraň přímo do ústavy.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Obecně; chce-li někdo omezit moje vlastnická práva (ať už se jedná o krádež, vniknutí do domu) nebo ohrožuje-li mě na životě, dopouští se trestného činu a jako takový si musí být vědom toho, že já jakožto oběť se mám právo bránit nebo chránit svůj majetek. Budu tak jednat podle svých možností, schopností a on se vystavuje tomu, že můžu být například i legálním držitelem zbraně. Nepřipouštím pojem přiměřené nebo nepřiměřené obrany, jen obrany. Mělo by být každého právem bránit se tak, jak uzná on sám v dané situaci za nutné. Dle mého názoru, by měla mít oběť trestného činu maximální oporu v zákoně.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Hodně  úspěchů a sil, ale  také správnou volbu v Senátních volbách, protože vše  dobré ale i špatné závisí na NAŠÍ volbě.