Senátní volby 2018 – František Dobšík

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Neomezovat bezúhonného  občana v držení a nošení osobní zbraně jak k myslivosti, sportovní střelbě,  tak k osobní ochraně.  Zároveň vyžadovat dodržování zákona při používání a nakládání se  zbraněmi a střelivem.  Klád  důraz na osobní zodpovědnost,  srozumitelný a jasný výklad zákon při  používání zbraní na střelnicích, při myslivosti a hlavně při osobní ochraně.  Myslím, že současný zákon o zbraních a střelivu patří k nejlepším v Evropě a plně vyhovuje.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Právo na držení a nošení zbraně ve středoevropském prostoru je historickou tradicí, pokračující za Rakouska  Uherska a vznikem ČR.  Bylo ctí být v mysliveckém spolku, spolku střelců a sportovních klubech. Proto také  hodně občanů ČR ze střeleckých klubů a spolků se angažovalo v protifašistickém odboji.  Ústavním zákonem by měla být potvrzena minulá tradice a současné demokratické právo vlastnit zbraň při splnění podmínek.

Nebát se vlastních občanů a mít k nim důvěru.

Současná evropská směrnice  plíživě odzbrojuje sebevědomé občany národních států. Pokud je v rozporu s českou národní legislativou, tím je v rozporu s tradicí národního státu ČR.  Tím tuto tradici, kterou jsme obnovili po komunistické totalitě opět vrací v ČR před rok 1989. Nejjednodušší řešení je ústavní zákon, nebo vyjednání  výjimky  z evropské směrnice o nabývání a držení  zbraní.  To se ale držitelům zbraní v ČR líbit nebude,  protože zkušenost s přehlasováním v Evropském parlamentu není dobrá.

Angažovanost na zajišťování bezpečnosti státu je morální povinností každého občana ČR. O to vice při vnějším ohrožení a vnitřním teroristickém ohrožení občanů ČR.   Armáda ČR má asi dvacet tisíc profesionálních vojáků, což nestačí počtem ani jako  domobrana při vnějším ohrožení a napadení ČR.  Proto jsme v NATO , ale historická zkušenost  nám rozumně velí, být alespoň částečně soběstační v obraně ČR.  Aktivní zálohy, jsou dobrá, ale malá skupina  cvičených dobrovolníků v AČR. Dále právě je možné použít držitele zbraní z klubů vojáků v záloze a sportovních střelců,  kteří  umí se zbraní zacházet, umí střílet a mají zažitou disciplínu se zbraní z bezpečnostních důvodů. Většina z nich má  za sebou základní vojenskou službu. V nouzovém stavu by pod velením ozbrojených sborů mohli být využiti.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Bez odpovědi

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Voličům,  střelecké komunitě a ozbrojeným složkám  přeji, aby nikdy nemuseli použít zbraň proti lidské bytosti.  Politikům přeji, aby své sebevědomé občany nezbavovali jejich demokratických práv na držení zbraní a aby neměli  v  případě konfliktu holé ruce.  Tím podporuji naše sportovní střelce, kteří díky právě nadšencům ve střelbě vozí z olympiád, mistrovství světa a mistrovství Evropy medaile.  Tím reprezentují ČR ve světě. Proto s evropskou směrnicí v její současné podobě nesouhlasím. Našim žákům na školách bych přál alespoň základní povědomí o civilní obraně, jak se zachovat.