Senátní volby 2018 – Emil Adamec

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Právo volby občana by mělo mít smyslupný, morální a etický základ.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Právo občana na držení zbraně by mělo vyplývat z jeho zdůvodnitelné, jasně prokazatelné a ověřitelné potřeby, zaručené pravidelnými fyzickými a psychickými testy držitele zbraně.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Právo občana by měla být i adekvátní obrana svého majetku, svých blízkých a sebe samého, v případě napadení, nebo vniknutí do jeho nemovitosti pachatelem. V případě, že občan je legálním držitelem zbraně (povolení k držení zbraně by bylo podmíněno velmi přísnými podmínkami, včetně dostatečného zdůvodnění držení zbraně, pravidelných fyzických a psychologických testů, trestní bezúhonnosti, morální vyspělost, ap.), pak by mělo být jeho právem zbraň držet a použít v nejnutnějších a adakvátních předvídatelných případech, bez toho, aby vyčkával na zdraví a životu ohrožující napadení pachatele, kde je bez pochybností zřejmé, že je to pachatel, který danou situaci vyvolal a je zodpovědný za všechny další následky.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Děkuji za Vaši činnost a pokud budu mít možnost, rád podpořím smyslupné, morální a etické aktivity.