Senátní bolby 2018 – Eugen S. Freimann

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Ochranou  práv a svobod občanů se zabývá dlouhodobě a již v roce 2004 jsem založil spolek EZDRÁŠ, jeho prvořadým úkolem je:  Ochrana práv občanů před protizákonnou zvůli justičních, policejních, státních a jiných orgánů.“  Jsem si velice dobře vědom zlovůle státu vůči jeho občanům, nejde o jednotlivá selhání ale o důkladnou likvidaci ze strany státu těchto práv.

Po seznámení s Vaším programem se 100 % ztotožňuji.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Často je nám předkládán jako vzor náš současný spojenec USA , takže chci a věřím, že se to naplní a proto budu také bojovat, aby byly použity stejné zákony pro držení zbraní, jako v této zemi, která je nám, jak je výše uvedeno dávána za vzor! Tj. aby držení zbraní bylo součástí našeho ústavního práva a to budu prosazovat.

K legislativě EU je třeba postupovat jednoznačně, opustit tuto neomarxistkou strukturu k ovládání občanů.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jako absolvent magisterského studia v oboru mezinárodního práva (M.A.) jsem jednoznačně, a to bez jakékoliv diskuze pro dodržování mezinárodních právních norem Českou republikou tj. „castle doctrine“ , zde není kam couvat a zločinnost současné justice a orgánů činných v trestním řízení je podle mezinárodního práva genocidou českých občanů ve věci obrany vlastního majetku: „můj dům, můj hrad“ bude moji prioritou v prosazování legislativy a k návratu k tradicím, a tím pádem začlenění opět České republiky do rodiny států, které dodržují mezinárodní právo.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Závěrem přeji všem Vašim členům a příznivcům hodně síly k prosazování Vašeho programu s kterým jsem se, jak již výše uvedeno, 100 % ztotožnil.