Kandidát do Evropského parlamentu Miroslav Sládek

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Především je nutné zdůraznit tři základní rysy směrnic Evropské unie. Prvním je, že nejsou schvalovány volenými zástupci lidu. Směrnice vydává Evropská komise, které je složena z nikým nevolených a neodvolatelných osob, následné schvalování Evropským parlamentem je zcela formální a výsledek musí schválit národní parlamenty. Pokud by tak neučinily, byly by členské státy vystaveny sankcím a soudním žalobám. Druhým podstatným rysem je ne omezování, ale přímá likvidace práv a svobod občanů, ať již jde o svobodu projevu nebo právo na ochranu zdraví, života a majetku v případě odzbrojování občanů, tak zvanou zbraňovou směrnicí. Třetím rysem je zdražování života v Evropě na neúnosnou míru. Příkladem je neustálý tlak na snižování emisních limitů u aut a nesmyslná povinná výbava, která z automobilu učiní již brzy luxus, který si bude moci dovolit jen hrstka vyvolených.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

V případě tak těžké nemoci nelze jenom zmírňovat příznaky, ale je nutné léčit podstatu nemoci. V tomto případě je nezbytné kompletně přepracovat celou koncepci Evropské unie, její organizační struktury a vnitřních mechanismů. Právem každého členského státu je odmítnout, nebo podstatně upravit jakoukoliv směrnici, pokud budou v rozporu s vůlí jejich občanů. Právě tak musí být zcela přirozeným právem každého státu vystoupit z unie kdykoliv a bez jakýchkoliv omezení a dohod, aby se předešlo do budoucna tak trapnému tyátru, který nyní předvádí bolševická bruselská centrála unie ve spolupráci s se stejně orientovanými zákonodárci Velké Británie.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Národních státy musí mít neomezené rozhodovací pravomoci ve všech otázkách bez výjimky. Evropská unie není a nebude Spojenými státy americkými, protože ty byly založeny na touze lidí po svobodné společnosti, která ctí přirozená a nezadatelná práva jednotlivce. Evropská unie byla založena shora, jako politická konstrukce, která je plně srovnatelná s nacistickou a komunistickou diktaturou ve které nemá jednotlivec vůbec žádná práva s nulovou šancí domoci se spravedlnosti.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Především musím podotknout, že Republikáni byli jedinou politickou stranou, která aktivně bojovala proti vstupu do EU od počátku, tedy v době, kdy dnešní kritici unie a takzvaní euroskeptici podepisovali přístupové dokumenty a oslavovali vstupu do ní. Veškeré změny je třeba provést ihned i za cenu vystoupení z unie. Pokud by se takto zachovala alespoň V4, donutila by bruselskou centrálu ustoupit a reformu přijmout. Pokud budeme otálet nelze vyloučit ozbrojený zásah proti rebelům a to ve stejném duchu jako jsme již zažili v srpnu 1968, což je jediný pravý důvod snahy o vytvoření jednotné evropské armády.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Pokud se nepodaří reformu prosadit během následujícího volebního období, je třeba na základě všelidového referenda svěřit rozhodnutí občanům a případně vystoupit z Unie na základě prohlášení národního parlamentu.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Když se podíváte na českou politickou scénu, tak je to více než tristní pohled. Téměř tři stovky registrovaných politických stran, místo sjednocování, tříštění sil. Každý, kdo si kdy mohl udělat jedno selfíčko s nějakým politikem, nebo vařil na nějakém mítinku má už pocit, že je ten pravý a osvícený, kdo by měl dělat politiku. Takováto roztříštěnost je založena na hlouposti osob, které nejsou sice schopny sestavit jednu souvislou větu, zato mají nadbytek sebevědomí založeného na neschopnosti posoudit sama sebe. Málokdo si uvědomuje, že taková roztříštěnost jenom nahrává těm, kdo budují Evropskou unii jako neomarxistický projekt pro zajištění vlády hrstky vyvolených nad naprosto bezprávnou masou otroků.  Nevolte stále dokola ty stejné, snad Vám již došlo, že od nich se příznivých změn nedočkáte, nevolte ani narychlo založené módní novinky, volte zdravím rozumem, porovnávejte předvolební sliby a skutky, oceňte stálost v názorech a činech.