Kandidát do Evropského parlamentu Jiří Černohorský

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Zrušit! Naprostá většina návrhů a to ať v otázkách bezpečnosti, ekologie, mobility atd. atd. je naprosto, ale naprosto! nesmyslných a doslova a do písmene ničí nejzákladnější lidské právo a tím je svoboda!

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Nebudu v žádném případě zvedat ruku nebo mačkat tlačítko pro návrhy (a to kohokoliv), které by i jen částečně šly proti zájmu lidí, proti zájmu Českého státu, našeho národa! Jsem jednoznačně pro CZEXIT!

Za posledních 15 let našeho členství v EU se povedlo dokonale zničit hospodářství naší země! A to jak rostlinné zemědělství, tak živočišnou výrobu a de facto veškerý tradiční lehký i těžký průmysl! Americká investiční banka JP MORGAN dokonce zařadila Českou republiku do kategorie rozvojových zemí. A to na základě faktu, že příjem občanů v České republice na hlavu, je již pátým rokem pod stanovenou hranicí pro vyspělé země! O jakých výhodách našeho členství v EU můžeme vůbec hovořit?!

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Prosazujeme CZEXIT a jsme jednoznačně pro samostatnost a soběstačnost ČR. Chceme prosazovat NÁRODNÍ LEGISLATIVU a ne legislativu, která je výhodná pro velmoce a ne pro naše lidi. Chceme hájit národní zájmy. Jsme také pro dvouletou veřejnou debatu o nové podobě Ústavy České republiky! Pokud totiž zůstaneme v EU (ať už má jakoukoliv podobu), tak nebudeme NIKDY ani bezpeční ani soběstační ani rovnoprávní a ani samostatní, protože to NENÍ V ZÁJMU EU a principů, na kterých stojí – tedy volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Podle článku 50 Libanonské smlouvy je možné z EU vystoupit. Tato smlouva strikní konkrétní časové limity neurčuje. Vše je tedy otázka dohod mezi jednotlivými členskými státy. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo, nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným člensk&yac ute;m st átem o prodloužení této lhůty.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Jediná možnost obnovy samostatné, soběstačné a bezpečné ČR je vystoupení z EU a NATO! Žádná jiná alternativa neexistuje!

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

JEDEN ZA VŠECHNY VŠICHNI ZA JEDNOHO!