Kandidát do Evropského parlamentu Boleslav Buzek

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Ano, regulací je již příliš mnoho a nákladově tvoří asi 4% HDP (zdroj EK). Když k tomuto připočteme budoucí přímé odvody 2% a nepřímé důsledky regulací, např. pokřivení trhu, zdražování, import potravin z důvodu nedostatku půdy, tak vlastně až 20 dní v roce pracujeme pouze pro EU. Všechny tyto neviditelné náklady v konečném důsledku platí občan.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Pokusíme se s dalšími frakcemi v EU o strukturální reformy a návrat před Lisabonskou smlouvu. Ideální by bylo zeštíhlení EU na zónu volného obchodu, pohybu pracovních sil a osob.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Pokud možno, tak maximální decentralizace. Co se týče bezpečnosti, vědy a školství, tak zde je větší integrace možná.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Pět let.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Pokud se EU nikam nepohne, nebude ani náznak reforem a bude stále přebujelá s tendencemi federalizace, tak bude lepší opustit EU a přejít do EFTA. Zde bude zachován volný obchod, volný pohyb pracovních sil i osob. Exportní firmy většinu norem EU budou sice muset dodržovat, ale např. nám nikdo nebude měnit naší migrační politiku, kterou máme nastavenou dobře. Totéž platí např. i u energetické politiky.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Nevěřte falešným reformátorům. Těm co mají na svědomí Lisabonskou smlouvu i těm, kteří jsou v politice pouze pro peníze. Nevěřte ani těm, kteří čerpají dotace, zatímco všichni platí. Není EU vykazuje všechny prvky Římské říše před kolapsem (vysoká byrokracie, vysoké přerozdělování, regulace i daně). Pokud má EU pokračovat, musí se reformovat, zeštíhlit a sloužit.