Připomínky k pracovní verzi návrhu nového zákona o zbraních

Zde uvádíme pár připomínek, zaslaných k zákonu o zbraních.

Vzhledem tomu, že máme přece jen menší profesionální zázemí, není jich tolik…  nicméně řada dalších byla  již uplatněna jinou cestou.

 

1) Zrušení „papírových“ průkazů a dokladů

Povede, nejen dle mého názoru, spíše ke komplikacím  ať již věcným (v případě výpadku internetu )  tak i časovým,  například při ověřování   totožnosti návštěvníků střelnic, zvláště v případě pomalého připojení.

Stejně tak při prodeji mezi dvěma osobami, které nemají přístup do centrálního registru zbraní, bude nutnost získat zbrojní list, který bude vydávat odborný útvar policie nebo kontaktní místo veřejné správy (Czech Point). Pro občana to nebude žádná úspora, ani finanční ani časová oproti současnému stavu – bude prostě zase potřebovat “papír”.  Takže bude nepochybně jednodušší, když o něj požádá hned při registraci zbraně.

Ostatně mám docela zajímavou osobní zkušenost při zaslání “nákupky” s elektronickým podpisem. Ukázalo se, že “klasický” postup je daleko jednodušší a kratší.

Proto bych doporučoval  ponechat, minimálně nějakou dobu, alternativní možnost papírových dokladů.

 

  • 14, odst. 4, písm. d) , § 89, odst. 2, písm. b) doporučuji vypustit, jde o povinnosti, které upravuje, nebo má upravovat ve vztahu k mezinárodní smlouvě (CIP) zákon 156/2000 Sb. a jejich uvádění do ZoZ považuji za nadbytečné

 

k § 23, zejm. odst. 2  a § 161, odst 5 – dochází ke zpřísnění podmínek pro přiznání bezúhonnosti pro držitele ZO (ZL). Aby nedošlo k nepřípustné pravé retroaktivitě je třeba, aby nový, přísnější pohled byl aplikován na skutky, k jejichž spáchání došlo až po datu účinnosti tohoto zákona a nikoli na skutky, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto po dni účinnosti tohoto zákona.

 

  • 161, odst. 2 – je třeba v tomto ustanovení ošetřit i ty expanzní zbraně, které byly ( a jsou) reálně považovány za zbraně „dovoleného výrobního provedení“ ale byly uvedeny na trh před účinností vyhl. 370/2002 Sb. (právní jistota pro majitele starších expanzních zbraní)

 

  • 161, odst. 2 je třeba do této kategorie grandfatheringu zařadit i zbraně zkonstruované na principech doutnákových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, uvedené na trh přede dnem účinnosti tohoto zákona které nyní patří do kategorie „D“ a nejsou podle nové definice zbraněmi historickými.

 

 

  • 161, navrhuji vložit nový odstavec 3 ve znění:

Zbraně kategorie R2, které byly ke dni účinnosti tohoto zákona zaregistrovány v Centrálním registru zbraní a které byly dosavadní právní normy zbraněmi kategorie B se považuji za zbraně kategorie R3

 

Odůvodnění: primární právo EU (Charta) i LZPS garantuje občanovi jeho majetková práva, zbraň je také majetek.  Stát v tomto případě neosvědčuje veřejný zájem, proč by mělo být právo občana (za náhradu) omezeno , proto je třeba na tyto zbraně hledět podle stávajících pravidel.   V praxi půjde zejména o práva dědiců.  V případě, že vzniknou pochybnosti,  ze strany dědiců, zda zbraně po zůstaviteli  budou moci legálně držet, bude docházet k jejich „ztrátám“ se všemi negativními důsledky na bezpečnost a veřejný pořádek.

 

  1. 2. 2019