Návrh nového zákona o zbraních

Ministerstvo v současné době připravuje návrhy čtyř nových zákonů upravujících nakládání se zbraněmi, střelivem a municí v civilní sféře.

Těmito novými zákony by měly být:

– nový zákon o zbraních, kterým se nahradí zákon č. 119/2002 Sb.

– samostatný zákon o munici, kterým se úprava munice (granátů, min, dělostřelecké munice apod.) vyčlení mimo právní úpravu nakládání se zbraněmi,

– zcela nový zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti, kterým by měla být nově stanovena pravidla proti zneužívání zbraní organizacemi typu živelně zakládaných domobran, pro řešení některých specifických situací, např. při krizových stavech (včetně např. situací typu epidemie afrického moru prasat), nebo některá speciální pravidla pro nošení zbraní příslušníky bezpečnostních sborů, a měla by jím být nastavena rámcová pravidla pro státem organizované prohlubování znalostí a dovedností při nakládání se zbraněmi,

– doprovodný zákon o změně zákonů, jímž by měly být upraveny další právní předpisy v souvislosti s nabytím účinnosti předešlých tří zákonů.

Uvedené čtyři návrhy nových zákonů mají být podle platného Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 předloženy vládě do konce roku 2019. Všechny čtyři zákony by měly nabýt účinnosti v průběhu roku 2022.

Ministerstvo vnitra zřídilo celkem tři pracovní skupiny (vnitroresortní, meziresortní a expertní s širokou účastí odborné veřejnosti), které v průběhu roku 2018 opakovaně jednaly o návrhu nového zákona o zbraních. Na práci expertní skupiny se podílela i naoosp.

K veřejné diskusi se nyní předkládá nejdůležitější z výše uvedených návrhů zákonů – nový zákon o zbraních. Tento zákon by měl zachovat stěžejní koncepční prvky současného zákona č. 119/2002 Sb. a současně právní úpravu nakládání se zbraněmi celkově zmodernizovat.

Je třeba zdůraznit, že se jedná o pracovní verzi návrhu. Tento návrh je nadále předmětem expertních jednání a finální podoba zákona bude dále ovlivněna v průběhu meziresortního připomínkového řízení, při projednání v legislativních orgánech vlády a následně v rámci schvalovacího procesu v Parlamentu ČR.

Klíčové změny, které návrh nového zákona o zbraních přináší, jsou blíže popsány v tomto dokumentu, text pracovního návrhu zákona je dostupný zde.