Deklarace NAOOSP

My, občané České republiky, kteří jsme si plně vědomi sílícího ohrožení základních hodnot osobní svobody, nezávislosti a mnoha dobrých tradic naší vlasti, ke kterému dochází formami nenápadného a o to nebezpečnějšího okrajování suverenity pod nejrůznějšími záminkami nezbytnosti všemu nadřazené produkce zákonů, nařízení, směrnic a regulací ve jménu údajné stability, prosperity či bezpečnosti, zakládáme

Národní asociaci obrany občanských svobod a práv, z.s.,

jako platformu pro všechny, odhodlané i v budoucnosti v souladu s osvědčenými principy právního státu budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku jako vlast plně odpovědných, svobodných a rovnoprávných občanů.

 

CO JE NAŠÍM CÍLEM?

Domníváme se, že svoboda je nejvyšší hodnotou, kterou může stát i jednotlivec vyznávat na poli veřejného života. Svoboda k bytí sebou samým pro jednotlivce, k naplnění poslání jeho života, svoboda k prosazování cílů svých občanů na poli vnitřním i mezinárodním pro stát. Tedy svobody, které ze státu dělají skutečného suveréna, jakým ho učinili právě jeho občané. Jsme přesvědčeni, že tyto svobody jsou nyní umenšovány a je třeba o nich hovořit a znovu je nalézt!

Proč jsme dospěli k závěru, že svobody a práva občanů jsou – nejen u nás ale i v celé Evropě – zásadním způsobem ohrožena a umenšována, i když naopak všichni neustále hovoří o právech a svobodách občanů?

 • Odmítáme princip stále se zvyšujících automatizovaných nároků jednotlivce či zájmových skupin na úkor celé společnosti. Ve svých důsledcích taková cesta způsobuje nevyhnutelný a nekontrolovatelný růst státní moci a výrazné omezení individuálních příležitostí nejen svobodného projevu názoru a přesvědčení, ale zejména schopností zařazení se do společnosti v souladu s plnohodnotnou seberealizací.
  Naším cílem je tento proces zvrátit a vzbudit opět touhu po zemi, kde na prvním místě je svoboda se vším, co poskytuje, a to tak, aby jakýkoliv zásah do osobních práv a svobod, stejně jako do suverenity státu, byl vnímán jako nemyslitelný!

 • Odmítáme omezení individuální odpovědnosti nejen za sebe, ale i za svou zemi. Odpovědnost občanů se zmenšuje na „odpovědnost“ poddaných. Odmítáme heslo “My to zařídíme”, ať ho vyslovuje kdokoliv – protože „to vždy zařídí“ podle svého, ovšem za peníze všech. Stát nesmí být chůvou a občan nesvéprávným dítětem.
  Naší vizí je ukázat, že odpovědnost zušlechťuje lidského ducha a je nedílnou součástí svobody. Občanům nesmí být odpovědnost odpírána, neboť jedinými lidmi na světě s menší než plnou odpovědností za svůj život jsou pochopitelně jen děti! A těmi přeci občané již nejsou!

 • Pokládáme za nezbytné se bránit proti lavině regulací, které kromě omezování svobody představují i potlačování možností rozvoje jednotlivce i společnosti a další skrytá zdanění občanů.
  Našim cílem je jasně osvětlit tyto ztráty na poli svobody a odpovědnosti, kterým jsou jednotlivec i celá společnost nyní vystavováni, a to tak, aby bylo zřejmé, že tento proces je třeba zvrátit!

 • Odmítáme teorii automatického nároku všech na všechno. Takový princip podlamuje přirozený rozvoj jednotlivce jako základní součásti společnosti ve smyslu úsilí a snahy o spravedlivý výsledek dosažený vlastní pílí a především omezuje právo na volbu míry vlastní odpovědnosti. Trváme na tom, že přednost musí mít možnost svobodného rozhodování a ne pohodlí a plné břicho bez vlastního přičinění.
  Naším cílem je ukázat, že občan má právo očekávat výsledky za to, že platí daně, ale poukázat rovněž na to, že se jedná o obousměrný proces, tedy že dávám-dostávám, že mám právo očekávat pomoc, ale je-li to možné, je nezbytné jí umět i vracet!

 • Odmítáme jakékoli snahy o revizi osvědčených a fungujících, mnohdy i ve srovnání s jinými zeměmi vzorových, národních zákonů. Tyto snahy, prosazované pod tlakem rádoby pokrokových teorií pojetí moderní společnosti, jsou ve stále větší míře degenerativním faktorem a nebezpečnými pokusy zasahovat do staletého vývoje moderní společnosti Euroatlantického prostoru založeného na židovsko-křesťanských základech.
  Naší vizí je sebevědomý a odpovědný občan suverénního státu, který je postaven zejména na hodnotách svobody, odpovědnosti a vzájemné sounáležitosti na poli společenském i politickém!