Kandidát do Evropského parlamentu Tomáš Ingr

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Ano, je třeba mnoho norem, směrnic a nařízení buď zcela zrušit, nebo je zásadně zjednodušit. Není možné, aby EU diktovala úplně vše a tím zásadním způsobem omezovala svobodu svým občanům.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Uděláme vše pro to, aby sporné směrnice nebyly schváleny a ty vzniklé se buď zrušily nebo omezily. Pokud naši kandidáti budou zastoupeni v Evropském parlamentu, budeme hledat spojence ze všech států k podpoře zrušení či omezení těchto směrnic. Neděláme si iluze, že to bude jednoduché. Je však viditelné, jak jsou občané EU už natolik omezováni a znechuceni. Tím je vyšší šance ke zvolení zástupců těch kandidujících stran, které budou deklarovat, že udělají vše pro to, aby EU občanům sloužila a nikoliv, že občané slouží EU jako její nevolníci. Pokud ve volbách do EP proběhne třesk a budou zvoleny strany, které nesouhlasí s tím, aby EU takto omezovala své občany, bude prosazování těchto změn mnohem jednodušší. Pokud si občané opět zvolí ty stejné strany, které jsou zastoupeny v Evropském parlamentu nyní a podporují kroky k omezování svobod občanů, nemůžeme očekávat nějakou zásadnější změnu fungování EU.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Jsem přesvědčený, že EU by neměla takto diktovat co je a není možné. Určitě je nutné, aby co nejvíc rozhodovacích pravomocí měly jednotlivé národní státy. EU by měla řešit to, aby nebyly některé státy znevýhodňovány oproti jiným (viz. dvojí kvalita potravin, atd.), měla by být nápomocna státům ,které jsou vnější hranicí EU a mají velké problémy s imigrací lidí z jiných kontinentů, měla by hájit zájmy ochrany přírody Evropy. Určitě by EU neměla zasahovat do imigrační politiky jednotlivých států, neměla by nařizovat co mohou a nesmí státy EU zajistit pro ochranu svých obyvatel.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Je mi jasné, že takto zásadní změny ve fungování EU nejde učinit ze dne na den, ale mělo by se to dát zvládnout za jedno volební období Evropského parlamentu, což je 5 let.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Pokud budou opět zvoleny převážnou většinou stávající strany zastoupené v Evropském parlamentu, pak nepomůže žádný plán B. Je třeba, aby se do Evropského parlamentu dostalo z celé EU co nejvíce takových stran, které podporují a deklarují zásadní změnu fungování EU.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Strana Moravané podporuje, aby se EU reformovala na Evropu svobodných, spolupracujících státních i nestátních národů s právem nestátních národů na sebeurčení (Moravané, Slezané, Katalánci, Skotové a další). Usilujeme o:

  • zavedení prvků přímé demokracie napříč Evropou a o svobodu projevu, kdy nikomu nesmí být bráněno svobodně vyjádřit svůj názor
  • učinění kroků k úplnému zastavení nelegální migrace a k repatriaci nelegálních imigrantů
  • zastavení účelového odzbrojování legálních bezúhonných držitelů zbraní v EU
  • dotační politiku EU, která se zaměří výhradně na vzdělání, vědu, výzkum a veřejně prospěšné projekty
  • důsledné testování kvality a nezávadnosti potravin, jednoznačnou identifikaci původu potravinářských výrobků a zákaz dvojí kvality výrobků v rámci států EU
  • Věříme, že občané již mají dost neustálého omezování svých svobod a v těchto volbách pomohou zásadně změnit fungování EU.

Věříme, že občané již mají dost neustálého omezování svých svobod a v těchto volbách pomohou zásadně změnit fungování EU.